PL - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - KYC & AML

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Wstęp

Polityka BP REMIT w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i znajomości własnego klienta (dalej - polityka AML / KYC) została stworzona w celu zapobiegania i ograniczania potencjalnego ryzyka udziału BP REMIT w jakiejkolwiek nielegalnej działalności.

Zarówno międzynarodowe, jak i lokalne przepisy wymagają od BP REMIT wdrożenia skutecznych wewnętrznych procedur i mechanizmów zapobiegających praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, handlowi narkotykami i ludźmi, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, korupcji i przekupstwu oraz podjęcia działań w przypadku jakiejkolwiek formy podejrzanej działalności użytkowników naszego systemu. Polityka AML / KYC obejmuje następujące kwestie:

 1. Procedury weryfikacyjne.
 2. Specjalista ds. Zgodności (Compliance Officer)
 3. Monitorowanie transakcji.
 4. Ocena ryzyka.

1 Procedury weryfikacyjne

Jednym z międzynarodowych standardów zapobiegania nielegalnej działalności jest procedura customer due diligence („CDD”). Zgodnie z CDD, BP REMIT ustanawia własne procedury weryfikacyjne w ramach standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasadom „Poznaj swojego klienta”.

1.1. Weryfikacja tożsamości

Procedura weryfikacji tożsamości BP REMIT wymaga od użytkownika dostarczenia nam wiarygodnych, niezależnych dokumentów źródłowych, danych lub informacji (np. dowodu osobistego, paszportu, wyciągu bankowego, rachunku za media). Z tego powodu BP REMIT zastrzega sobie prawo do zbierania danych identyfikacyjnych Użytkownika dla celów Polityki AML / KYC.

BP REMIT podejmie kroki w celu potwierdzenia autentyczności dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkowników. Zostaną zastosowane wszystkie legalne metody kontroli informacji identyfikacyjnych, a BP REMIT zastrzega sobie prawo do dokładniejszej weryfikacji niektórych Użytkowników, którzy zostali uznani za ryzykownych lub podejrzanych.

BP REMIT zastrzega sobie prawo do ciągłej weryfikacji tożsamości użytkownika, zwłaszcza gdy informacje identyfikacyjne zostały zmienione lub ich działanie wydaje się podejrzane (nietypowe dla konkretnego użytkownika). Ponadto BP REMIT zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkowników aktualnych dokumentów, nawet jeśli przeszli weryfikację tożsamości w przeszłości.

Informacje identyfikacyjne użytkownika będą gromadzone, przechowywane, udostępniane i chronione ściśle zgodnie z „Polityką prywatności” BP REMIT i powiązanymi przepisami.

Po zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika BP REMIT nie ponosi potencjalnej odpowiedzialności prawnej w sytuacji, gdy jego Usługi są wykorzystywane do prowadzenia nielegalnej działalności.

1.2. Weryfikacja kart

Użytkownicy, którzy zamierzają korzystać z kart płatniczych w związku z usługami BP REMIT, muszą przejść weryfikację karty zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie BP REMIT.

1.3. Płatności gotówkowe

Klienci, którzy chcą dokonywać płatności gotówkowych, będą podlegać dalszej weryfikacji źródła funduszy na podstawie kwoty, częstotliwości przelewów i końcowego beneficjenta. Dalsza weryfikacja może obejmować wyciągi bankowe, odcinki płac / wypłat, dokumentację sprzedaży aktywów i tym podobne. Nasz system ma wbudowane automatyczne mechanizmy blokujące płatność, jeśli zostanie osiągnięty z góry określony limit lub występuje podejrzana aktywność na koncie.

2. Specjalista ds. zgodności

Specjalista ds. zgodności to osoba upoważniona przez BP REMIT, której obowiązkiem jest zapewnienie skutecznego wdrożenia i egzekwowania polityki AML / KYC. Do obowiązków Inspektora ds. zgodności należy nadzorowanie wszystkich aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym między innymi:

 1. Zbieranie danych identyfikacyjnych użytkowników.
 2. Ustanowienie i aktualizacja wewnętrznych zasad i procedur dotyczących wypełniania, przeglądu, składania i przechowywania wszystkich raportów i zapisów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
 3. Monitorowanie transakcji i badanie wszelkich znaczących odchyleń od normalnej działalności.
 4. Wdrożenie systemu zarządzania rekordami w celu odpowiedniego przechowywania i wyszukiwania dokumentów, plików, formularzy i dzienników.
 5. Regularna aktualizacja oceny ryzyka.
 6. Zapewnienie organom ścigania informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

3. Monitorowanie transakcji

Użytkownicy są znani nie tylko poprzez weryfikację swojej tożsamości (kim są), ale, co ważniejsze, poprzez analizę ich wzorców transakcyjnych (tego, co robią). Dlatego BP REMIT opiera się na analizie danych jako narzędziu oceny ryzyka i wykrywania podejrzeń. BP REMIT wykonuje różnorodne zadania związane ze zgodnością, w tym przechwytywanie danych, filtrowanie, prowadzenie rejestrów, zarządzanie dochodzeniami i raportowanie. Funkcje systemu obejmują:

 1. Codzienna kontrola Użytkowników pod kątem uznanych „czarnych list” (np. OFAC), agregowanie przelewów według wielu punktów danych, umieszczanie Użytkowników na listach odmowy wglądu i usług, otwieranie spraw śledczych w razie potrzeby, wysyłanie komunikatów wewnętrznych i wypełnianie ustawowych raportów;
 2. Zarządzanie sprawami i dokumentami.

W zakresie polityki AML/KYC, BP REMIT będzie monitorować wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do:

 • Zgłoszenia do odpowiednich organów, za pośrednictwem specjalisty ds. Zgodności, podejrzanych transakcji ;
 • żądania od użytkownika dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku podejrzanych transakcji;
 • zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika, gdy BP REMIT ma uzasadnione podejrzenie, że taki użytkownik jest zaangażowany w nielegalną działalność.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a Specjalista ds. zgodności będzie monitorować transakcje użytkownika na bieżąco, aby określić, czy takie transakcje mają być zgłaszane i traktowane jako podejrzane, czy też mają być traktowane jako robione w dobrej wierze.

4. Ocena ryzyka

BP REMIT, zgodnie z wymogami międzynarodowymi, przyjął podejście oparte na analizie ryzyka w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przyjmując podejście oparte na analizie ryzyka, BP REMIT może zagwarantować, że środki służące zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są proporcjonalne do zidentyfikowanych zagrożeń. Umożliwi to alokowane zasobów w najbardziej efektywny sposób. Zasadą jest, że środki powinny być kierowane zgodnie z priorytetami, tak aby największe ryzyko otrzymywało największą uwagę.