PL - Polityka prywatności - Privacy policy

Polityka prywatności

Ogólne

BP REMIT. i jej podmioty stowarzyszone (zwane dalej "BP REMIT", "my", "nas" lub "nasze") są zobowiązane do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności (wraz z naszymi zasadami i warunkami korzystania) reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika. Definiujemy "dane osobowe" jako informacje, które identyfikują Państwa osobiście, np.: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, transakcje itp.

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Ci następujących informacji:

 1. kim jest BP REMIT i jak można się z nami skontaktować;
 2. rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić na Twój temat, powody gromadzenia tych informacji, sposób ich użycia i jak długo będziemy je przechowywać;
 3. wykorzystywanie przez nas informacji dotyczących adresów IP i wykorzystywania plików cookies;
 4. ujawnienie danych osobowych stronom trzecim;
 5. Twoje możliwości uzyskania dostępu, poprawienia, aktualizacji, ograniczenia użytkowania, prośba o przeniesienie i/lub usunięcie danych osobowych;
 6. zakresu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, które wykonujemy używając danych osobowych;
 7. środki bezpieczeństwa, które mamy w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych pod naszą kontrolą, oraz
 8. Twoje prawo do wniesienia skargi.

Kim jest BP REMIT

BP REMIT jest spółką zarejestrowaną w Zjednoczonym Królestwie. Nasze biuro operacyjne jest zlokalizowane pod adresem: 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, WC2N 5BW, London, UK

Założona w 2017, BP REMIT stała się wiodącą marką w branży przekazu, której zaufali użytkownicy na całym świecie.

BP REMIT oferuje przekazy pieniężne za pośrednictwem naszej rozległej sieci agentów, zapewniając dostęp do wielu krajów, walut i specyficznych dla kraju rozwiązań wypłaty.

Opracowaliśmy solidny system przekazu o ogólnoświatowym pokryciu, wieloma opcjami płatności i wsparciem 24/7, któremu towarzyszy sprawdzona stabilność systemu gwarantująca bezpieczeństwo zasobów i danych.


Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe, jeśli korzystasz z BP REMIT i otwierasz konto w celu korzystania z naszych usług lub dokonywania jakichkolwiek transakcji w systemie. Jest to zdefiniowane jako zbieranie danych w celu świadczenia usług dla Ciebie.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych mogą obejmować:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Identyfikacja fotograficzna;
 3. dane z dokumentów tożsamości (takich jak prawo jazdy, paszport), numer dokumentu, data wystawienia i wygaśnięcia, identyfikacja fotograficzna, adres zamieszkania itp..;
 4. adres zamieszkania;
 5. numer telefonu;
 6. adres e-mail;
 7. adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym;
 8. dane bankowe, w tym numery kont;
 9. data urodzenia; oraz
 10. Twoje transakcje.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług, których zażyczy sobie użytkownik, a także dostarczenia i wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z obowiązków regulacyjnych, które wynikają ze świadczenia usługi.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów

 1. Umożliwienia Ci otwarcia i prowadzenia konta w systemie;
 2. Aby umożliwić Ci ukończenie transakcji w systemie;
 3. Jeśli skontaktujesz się z nami, aby odpowiedzieć na Twoje pytania;
 4. W celu analizy korzystania z naszego systemu i sieci agentów;
 5. Spełnianie wymogów regulacyjnych, takich jak podatki, zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, zapobieganie oszustwom, przestrzeganie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej firmy itp.;
 6. Dostarczenie informacji o produktach i promocjach, które mogą Cię zainteresować, od nas samych i osób trzecich, ale tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich informacji;
 7. do badań rynkowych, np.: pomiary potrzeb i opinii użytkowników w kwestiach takich jak wydajność itp. O ile nie wyraziłeś na to zgody, Twoje dane w tym celu zostaną zanonimizowane.

Adresy IP (w celu uzyskania dostępu za pośrednictwem naszej strony internetowej)

Możemy gromadzić informacje o komputerze użytkownika, w tym o adresie IP, systemie operacyjnym i typie przeglądarki, w celu administrowania systemem oraz do zgłaszania naszym reklamodawcom zbiorczych informacji. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania naszych użytkowników i nie będą wykorzystywane do identyfikowania osób.


Pliki cookie

Używamy funkcji przeglądarki zwanej "cookie". COOKIES, tagi i skrypty są wykorzystywane przez BP REMIT. Technologie te są wykorzystywane, aby poprawić i uprościć środowisko użytkownika na naszej stronie głównej i w całej naszej witrynie, a także zapamiętywać ustawienia użytkowników (np. preferencje językowe, preferowany kraj przekazu, uwierzytelnianie);

Użytkownicy mogą kontrolować korzystanie z plików cookies na poziomie poszczególnych przeglądarek. Jeśli Użytkownik odrzuci pliki cookie, może nadal korzystać z naszej witryny, ale możliwość korzystania z niektórych funkcji lub obszarów naszej witryny może być ograniczona.

Zebrane informacje mogą zawierać: adres IP użytkownika, typ i wersję przeglądarki, preferowany język, Lokalizację geograficzną przy użyciu adresu IP, system operacyjny i platforma komputerowa, pełny strumień kliknięć URL (Uniform Resource Locator) do i z naszej strony, włącznie z datą i czasem, jak również obszary naszej strony, które odwiedziłeś. Możemy również rejestrować czas trwania wizyty oraz liczbę odwiedzin i korzystania z usług.

Możemy przypisać Ci jeden lub więcej unikalnych identyfikatorów, aby pomóc śledzić Twoje przyszłe wizyty, jednak nadal pozostać dla nas w tym przypadku anonimowy zgodnie z identyfikacją RODO.


Ujawnianie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe do celów wskazanych w momencie dostarczenia nam takich informacji i/lub w inny sposób w celach określonych w niniejszej polityce prywatności i/lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Możemy udostępnić dane osobowe, które nam przekazujesz, naszym oddziałom, agentom, przedstawicielom, zaufanym usługodawcom i wykonawcom w ograniczonych celach, po uzyskaniu wyraźnej zgody lub podczas świadczenia usługi, których zażąda użytkownik .

Możemy również dzielić się danymi osobowymi użytkowników z instytucjami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi lub innymi firmami w przypadku fuzji, zbycia lub innej reorganizacji korporacyjnej i powiadomić użytkownika o takim udostępnieniu informacji, aby móc wykonywać wszelkie prawa użytkownika w takich przypadkach.

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkowników organom ścigania lub agencjom regulacyjnym, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Możemy nie poinformować Cię o takim udostępnianiu danych z powodu ograniczeń prawnych.

Każda osoba trzecia, która otrzymuje lub ma dostęp do danych osobowych, jest zobowiązana przez nas do ochrony takich danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do wykonywania usług, które wykonuje dla Ciebie lub dla BP REMIT, chyba że prawo stanowi inaczej Taka osoba trzecia, z wyjątkiem organów regulacyjnych, będzie umownie zobowiązana do przestrzegania tych samych zasad bezpieczeństwa i poufności co BP REMIT i przyjmuje takie same obowiązki jak BP REMIT.

TUzasadnione korzystanie z przysługujących Ci praw w ramach BP REMIT zostanie również zgłoszone do stosowania przez osoby trzecie, które będą miały dostęp do danych osobowych użytkownika.

Zapewniamy, że każda taka osoba trzecia będzie świadoma naszych zobowiązań wynikających z niniejszej polityki prywatności. Zawieramy umowy z takimi osobami trzecimi, które są związane warunkami o nie mniejszą ochronę wszelkich ujawnionych im danych osobowych niż ta, do której zobowiązujemy się na podstawie niniejszej polityki prywatności lub które są nałożone na nas zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.


Twoje prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania korekty, aktualizacji i blokowania niedokładnych i/lub nieprawidłowych informacji poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail pod adres: suppoprt@bpremit.com. W miarę możliwości, można też wykonać te czynności na stronie profilu konta.

Na pisemny wniosek wysłany na adres mailowy support@bpremit.com, będziemy informować Cię o danych osobowych odnoszących się do Ciebie, które przechowujemy, a także o ich wykorzystaniu i ujawnianiu . Otrzymasz również kopię danych osobowych, które zachowaliśmy. Możemy obciążyć Cię niewielką opłatą za dostarczenie dodatkowych kopii danych osobowych, w celu pokrycia kosztów administracyjnych.

Użytkownik może również zażądać usunięcia lub zniszczenia zarówno konta, jak i danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres: support@bpremit.com. BP REMIT wypełni to polecenie niezwłocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest to zgodne z zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi. Użytkownik może również poprosić nas o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi.

Aby zapewnić Ci poufność, integralność i dostęp do Twoich danych, możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości poprzez dostarczenie dokumentacji identyfikacyjnej (i/lub poprzez inne metody), zanim udzielimy pomocy w wykonywaniu któregokolwiek z Twoich praw.

Jeśli odmówisz udowodnienia swojej tożsamości, możemy odmówić podjęcia działań w odniesieniu do Twoich danych, zapisać ograniczenie przetwarzania, do czasu kiedy będziemy mogli zagwarantować, że takie działania są prawdziwym życzeniem upoważnionej osoby.

W ramach realizacji naszych usług możemy wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie w celu ograniczenia ryzyka nadużyć finansowych, prania pieniędzy i innego nadużycia naszych usług. Poprzez zautomatyzowane przetwarzanie przeprowadzamy analizę twoich wzorców identyfikacyjnych, transakcyjnych i behawioralnych.

Możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych lub wszystkich naszych usług, jeśli nie życzysz sobie, aby zautomatyzowane przetwarzanie było przeprowadzane. Jeśli uważasz, że to przetwarzanie może być szkodliwe dla Ciebie, możemy dostarczyć Ci więcej informacji na ten temat. Skontaktuj się z nami przez: support@bpremit.com


Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności danych osobowych użytkownika oraz w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Tylko upoważnieni pracownicy BP REMIT mają dostęp do danych osobowych i są zobowiązani traktować te informacje jako poufne.

W przypadku, gdy wyraziłeś na to zgodę lub jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych stronom trzecim w celu dostarczenia Ci żądanej usługi lub w ramach obowiązku regulacyjnego lub prawnego, zażądamy od nich, jeśli będzie to możliwe, takich samych organizacyjnych i technicznych środków środków zabezpieczających Twoje dane.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa będą od czasu do czasu poddawane przeglądowi, zgodnie z rozwojem prawnym i technicznym.

W przypadku naruszenia danych osobowych lub braku środków ochrony takich informacji niezwłocznie powiadomimy Cię o takiej sytuacji.


Funkcje zabezpieczeń i zasady przekazywania danych karty płatniczej

BP REMIT Ltd jest w pełni zgodny z PCI DSS Level 2 poprzez dostawcę transakcji kartami płatniczymi.


Linki

Na naszej stronie mogą istnieć linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej strony. Dostęp do tych stron lub źródeł zewnętrznych wymaga opuszczenia naszej strony. Nie kontrolujemy tych witryn ani jakichkolwiek zawartych w nich treści i zgadzasz się z tym, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadną ze stron osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, ich treść, politykę, awarie, promocje, produkty, usługi lub działania i/lub jakiekolwiek szkody, straty, awarie lub problemy spowodowane, związane lub wynikające z tych stron. Zachęcamy do przejrzenia wszystkich zasad, warunków i przepisów, w tym zasad ochrony prywatności, każdej odwiedzanej witryny.


Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane są przechowywane na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Dostęp do tych informacji jest zapewniany pracownikom BP REMIT, których biuro może być również poza Unią Europejską, ale które przestrzegają tych samych zasad bezpieczeństwa i przetwarzania danych, które są w Unii Europejskiej.

Informacje o sposobach płatności, które mogą być przez Ciebie używane w celu dokonania lub otrzymywania płatności od BP REMIT, są przekazywane podmiotom przetwarzającym płatności, które znajdują się/mają siedzibę w UE i z którymi BP REMIT zawarł umowę o zabezpieczeniu Twoich praw. Jeśli nie utworzysz konta u nas i nie będziemy przeprowadzać transakcji, nie zachowujemy informacji o Twoich sposobach płatności.

Dane osobowe użytkownika będą trzymane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne dla celów opisanych w niniejszej polityce prywatności oraz naszych własnych, wynikających z przepisów prawnych i regulacyjnych.

Na potrzeby działań w zakresie prowadzenia rejestrów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, podatków i zobowiązań prawnych spółki, zachowamy konta i dane osobowe co najmniej przez okres dziesięciu lat po zamknięciu u nas konta użytkownika.

Dane przechowywane wyłącznie w celach regulacyjnych będą chronione przed zbędnym przetwarzaniem i będą przechowywane wyłącznie w celu dostarczania informacji lub zapewnieniu do nich dostępu dla odpowiednich organów.


Utylizacja danych osobowych

Gdy nie będziemy zobowiązani do dostarczenia Ci żądanej usługi ani mieli obowiązku przechowywania danych osobowych do celów regulacyjnych lub prawnych, dokonamy anonimizacji lub pozbycia się Twoich danych osobowych zgodnie z akceptowalnymi standardami branżowymi i bezpieczeństwa, tak aby nie mogły być następnie pobierane i kojarzone z Tobą.

Gdy nie będziemy mogli bezpośrednio usunąć zapisów, tak jak w przypadku zarchiwizowanych kopii zapasowych, zachowamy dziennik, które dane osobowe powinny zostać usunięte, jeśli kiedykolwiek dane kopii zapasowej zostaną przywrócone.


Marketing

Podczas rejestracji lub później poprosimy Cię o zgodę (zapewniając możliwość sprawdzania preferencji marketingowych znajdujących się na stronie profilu Twojego konta) umożliwiającą nam kontakt z Tobą lub wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz skorzystać z tego prawa poprzez odznaczenie pól wyboru preferencji marketingowych w profilu konta lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie na support@bpremit.com.


Nasz Inspektor ochrony danych

Nasz Inspektor ochrony danych jest osobą odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przez naszą firmę niniejszej polityki prywatności. Osoba ta jest również głównym kontaktem dla naszego urzędu nadzoru ochrony danych, biura komisarza informacyjnego (www.ico.org.uk). Możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez mail: dpo@bpremit.com


Organ nadzoru ochrony danych

Naszym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest urząd komisarza informacyjnego Wielkiej Brytanii -www.ico.org.uk. Możesz skontaktować się z tym organem na https://ico.org.uk/concerns/, jeśli chcesz omówić z nimi dowolny przypadek, w którym uważasz, że nie przestrzegamy warunków zawartych w niniejszej polityce prywatności lub w celu wniesienia skargi.


Zmiany

Zasady naszej polityki, witryny, treści, informacje, promocje, zastrzeżenia, funkcje itp. mogą być zmieniane, modyfikowane, aktualizowane i/lub uzupełniane w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia według wyłącznego uznania BP REMIT. Jeśli zmienimy niniejszą politykę prywatności podejmiemy kroki, aby powiadomić o tym wszystkich użytkowników, zamieszczając na stronie odpowiednią informację. Znajdzie się na niej również polityka prywatności w zmienionej wersji.

Jeśli będziemy uważać, że zmiany mogą naruszać Twoje prawa, poprosimy Cię o potwierdzenie zapoznania się z nowymi zasadami i ich akceptację przed kontynuowaniem naszej relacji z Tobą.

Aktualna wersja polityki prywatności została ostatnio zmieniona 10 września 2018.


Oszustwo, wyłudzanie informacji i oszustwa email

Prosimy mieć na uwadze, że BP REMIT nie jest w żadnym partnerstwie z podmiotami, które przedstawiają siebie jako agentów obsługi klienta, świadczących usługi wsparcia klienta za pośrednictwem telefonu i/lub mediów społecznościowych i obiecujących pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów za pieniądze. Pamiętaj - obsługa klienta jest świadczona wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej BP REMIT i jest zawsze darmowa.

Jeśli odkryłeś coś, co uważasz za oszustwo, wyłudzanie informacji lub inne oszustwa poprzez podszywanie się pod BP REMIT, napisz do nas na webmaster@bpremit.com


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości, nie tylko takie które dotyczą naszej polityki prywatności i/lub praktyk, które odnoszą się do systemu, prosimy o kontakt na adres e-mail support@bpremit.com