PL - Warunki i zasady - Terms and Conditions

Warunki i zasady

1. Tworzenie i przegląd kontraktu

1.1 Niniejszy „Regulamin" przedstawia warunki, na jakich użytkownik może uzyskiwać dostęp i korzystać z naszej usługi przekazu pieniężnego, z naszej strony internetowej, naszej sieci agentów oraz powiązanych usług (łącznie "usługa"). Uzyskując dostęp, rejestrując się i korzystając z usługi, zgadzasz się przestrzegać warunków regulaminu. Jeśli nie życzysz sobie przestrzegać tych warunków, nie rejestruj się i nie korzystaj z naszych usług. Oryginalnym językiem niniejszych warunków jest język angielski, a wszystkie usługi, instrukcje i transakcje przeprowadzane w związku z nim są w języku angielskim. Obowiązującą i wiążącą wersją językową regulaminu jest wersja angielska, którą możesz znaleźć na naszej witrynie.

1.2 W niniejszym regulaminie, terminy "BP REMIT", "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do BP REMIT Ltd, wraz z jej pracownikami, dyrektorami, podmiotami stowarzyszonymi, następcami i cesjonariuszami. BP REMIT Ltd jest spółką zarejestrowaną pod numerem 11072026 w Anglii i Walii, z siedzibą w: 1 Northumberland Avenue, Office 313, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW. BP REMIT Ltd jest upoważniony przez Financial Conduct Authority (FCA) zgodnie z Payment Service Regulations 2017 pod numerem referencyjnym 800941 w zakresie świadczenia usług płatniczych.

1.3 Terminy "Ty" i "Twoje" odnoszą się do użytkowników serwisu jako nadawców, odbiorców, innych użytkowników lub odwiedzających stronę internetową.

1.4 Niniejsze warunki obowiązują od daty pierwszego dostępu, zarejestrowania lub korzystania z usługi. Regulamin może ulec zmianie od czasu do czasu, ale zmiany będą wchodzić w życie po 2 miesiącach od daty ich ogłoszenia i nie będą zmieniać warunków, na których poprzednio używano usługi.

1.5 Usługa została utworzona aby pomagać klientom w wysyłaniu pieniędzy do rodziny i przyjaciół oraz otrzymywaniu pieniędzy od rodziny i przyjaciół na całym świecie. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wysyłanie pieniędzy wyłącznie do osób, które znasz osobiście. Nie wolno korzystać z usługi w celu wysyłania pieniędzy do obcych, na przykład sprzedawców towarów i/lub usług, zarówno prywatnych, jak i detalicznych.


2. Definicje

W niniejszym Regulaminie:

“Dzień biznesowy” oznacza każdy dzień, w którym jesteśmy otwarci na realizację zleceń transakcji i/lub wniosków o płatność.

“Kraj przeznaczenia(docelowy)” oznacza kraj, w którym odbiorca otrzymuje pieniądze za pośrednictwem usługi.

“Instrukcja” oznacza wniosek o płatność i/lub wniosek o transakcję.

“Podatki lokalne” oznaczają wszelkie podatki lub opłaty płatne w kraju przeznaczenia.

“Odbiorca” oznacza osobę, która otrzymuje pieniądze za pośrednictwem usługi.

“Instrument płatniczy” oznacza ważny instrument płatności, taki jak rachunek bankowy, karta debetowa lub karta kredytowa.

“Wniosek o płatność” oznacza konkretną instrukcję od Ciebie do nadawcy z prośbą o transakcję.

“Kwota wypłaty ” oznacza kwotę wypłaconą, po ewentualnej konwersji waluty, na rachunek odbiorcy, bez opłaty serwisowej.

“Zabronione” oznacza działania związane z i obejmujące narkotyki, sterydy, farmaceutyki, chemikalia, artykuły związane z narkotykami, tytoń, nasiona, rośliny, zwierzęta, wojskowe lub parawojskowe towary lub usługi, broń (w tym towary podwójnego zastosowania), usługi dla dorosłych lub zawartość, Bitcoin lub inna kryptowaluta, opcje binarne lub usługi hazardowe lub wszelkie inne działania, które są zabronione przez politykę BP REMIT ( w formie i zakresie które mogą ulegać okresowym zmianom).

“Beneficjent” oznacza odbiorcę płatności

“Nadawca” oznacza osobę, która korzysta z usługi w celu wysłania pieniędzy.

“Opłata serwisowa” oznacza opłatę BP REMIT powiększoną o wszelkie dodatkowe opłaty lub podatki lokalne mające zastosowanie do każdej transakcji, które BP REMIT może pobierać według własnego uznania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które mogą być też opisane na stronie internetowej BP REMIT.

“Usługodawca” oznacza lokalny bank, kantor wymiany walut lub innych usługodawców (np. lokalny dostawca usługwypłaty) w kraju docelowym, z którym BP REMIT współdziała w celu świadczenia usługi.

“Transakcja” oznacza przekaz pieniędzy za pośrednictwem usługi.

“Kwota transakcji" oznacza kwotę pieniężną, którą nadawca zamierza przesłać do odbiorcy jako transakcję, z wyłączeniem wszelkich obowiązujących opłat serwisowych i przed dokonaniem jakichkolwiek przeliczeń walut obcych.

“Historia transakcji” oznacza zapis Twoich dotychczasowych transakcji.

“Żądanie transakcji” oznacza konkretną instrukcję od Ciebie, która prosi nas o przesłanie pieniędzy do odbiorcy za pośrednictwem usługi.


3. Nasze zobowiązania

3.1 Zgodnie z niniejszymi warunkami, zgadzamy się świadczyć Tobie usługi z należytą starannością. Użytkownik potwierdza, że usługa może nie być dostępna, w całości lub w części, w niektórych regionach, krajach lub jurysdykcjach.

3.2 Nie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania transakcji. Przesyłając prośbę o transakcję, użytkownik prosi o przetwarzanie transakcji w swoim imieniu i wyraża zgodę na realizację transakcji. Możemy, według własnego uznania, zdecydować, czy zaakceptować prośbę o przetworzenie tej transakcji. Jeśli zdecydujemy się nie przetwarzać transakcji, powiadomimy Cię niezwłocznie o tej decyzji i zwrócimy Ci otrzymaną przez nas kwotę, jeśli nie będzie to zabronione przez prawo. Jeśli zdecydujemy się na kontynuowanie transakcji, możemy w dalszym ciągu zawiesić lub anulować ją według własnego uznania.

3.3 BP REMIT zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia usługi lub jakiejkolwiek części usługi bez uprzedzenia, w dowolnym czasie

3.4 Możemy, wedle naszego wyłącznego uznania, odrzucić żądanie transakcji (zgodnie z opisem w punkcie 5) lub nałożyć limity na kwotę transakcji. Możemy to zrobić zarówno na podstawie jednej jak i wielu transakcji, oraz w odniesieniu do jednego zbioru danych rejestracyjnych lub jednego instrumentu płatniczego lub powiązanych zestawów danych rejestracyjnych lub instrumentów płatniczych.

3.5 Terminy dostaw podane na poziomie naszych usług lub w innym miejscu na naszej stronie internetowej są reprezentatywne dla "normalnej"/średniej usługi i nie są gwarancją indywidualnej usługi lub czasu transakcji.

3.6 Podejmiemy próbę natychmiastowego przetworzenia transakcji, ale każda transakcja może zostać opóźniona lub anulowana z kilku powodów, w tym między innymi naszych wysiłków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, walidacji instrukcji transakcyjnych, skontaktowania się z Tobą; lub z powodu różnic w godzinach pracy i dostępności waluty; z innych powodów w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

3.7 Możemy wysyłać i otrzymywać powiadomienia dotyczące transakcji pocztą elektroniczną i SMS. Po otrzymaniu zgłoszenia transakcji będziemy dostarczać Ci informacje umożliwiające identyfikację transakcji, wraz ze szczegółami kwoty transakcji w walucie używanej w zgłoszeniu transakcji, naszą opłatą serwisową, kursem wymiany oraz datą otrzymania wniosku o transakcję.

3.8 Postaramy się dostarczać nadawcom i odbiorcom aktualne informacje dotyczące lokalizacji i godzin otwarcia naszych usługodawców za pomocą informacji na naszej stronie internetowej. Jednakże użytkownik zgadza się, że BP REMIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, które mogą pojawić się w tych informacjach lub za związane z nimi straty, które mogą wynikać z nieprawidłowych lub niekompletnych informacji.

3.9 Na potrzeby Payment Services Regulations 2017, następujące pola w całości lub w ich podzbiorze można uznać za unikalne identyfikatory:

Bank Transfers

Przelewy bankowe

Nazwa banku

Nazwa oddziału

BNumer konta

Kod banku

Kod oddziału

IBAN

ABIC (lub SWIFT)

Typ konta

Payee Full Name

Odbiór gotówki

Mobile Money Account Number

Pełna nazwa odbiorcy płatności

Płatności mobilne

Numer rachunku dla płatności mobilnych

Drzwi do drzwi

Pełna nazwa odbiorcy płatności

Adres odbiorcy płatności

3.10 W przypadku, gdy dostarczony przez Ciebie do transakcji podlegającej Payment Service Regulations 2017 unikalny identyfikator okaże się nieprawidłowy i transakcja została błędnie skierowana, użytkownik może złożyć pisemny wniosek o pełne dane odbiorcy przez kontakt z nami za pomocą jednego z kanałów wymienionych na końcu niniejszych warunków, a my dostarczymy takie dane w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.


4. Twoje obowiązki

4.1 Użytkownik zgadza się, że:

4.1.1 Użytkownik nie uzyska dostępu do usługi ani nie będzie próbował korzystać z niej w celu przesłania jakichkolwiek instrukcji jeśli nie ma ukończonych 18 lat, oraz że posiada zdolność prawną do zawarcia wiążącej umowy prawnej w danej jurysdykcji;

4.1.2 Dla każdej transakcji, którą przesyłasz, zapłacisz nam, oprócz kwoty transakcji, opłatę za usługę. Płatność staje się należna w momencie przesłania żądania transakcji. W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie opłata za usługę nie podlega zwrotowi, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszych warunkach. W przypadku przesłania żądania transakcji, które skutkuje tym, że BP REMIT zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za opłaty, w tym za obciążenia zwrotne lub inne, użytkownik zgadza się na zwrot wszystkich takich opłat;

4.1.3 możemy zastosować opłatę manipulacyjną za przetwarzanie kart kredytowych w określonych jurysdykcjach, według naszego uznania;

4.1.4 Użytkownik nie będzie wykorzystywać żadnego urządzenia, oprogramowania itp. do zakłócania lub usiłowania ingerowania w prawidłowe działanie usługi lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem usługi;

4.1.5 w związku z rejestracją i korzystaniem z usługi, użytkownik będzie:

 1. dostarczać nam prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych dowodów tożsamości oraz niezwłocznie aktualizować swoje dane osobowe, gdy się zmienią;
 2. dostarczać nam wszelkich dokumentów tożsamości, które mogą być przez nas wymagane;
 3. przekazywać nam szczegóły dotyczące jednego lub więcej instrumentów płatniczych;
 4. dostarczać nam prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje, które wskazujemy na stronie internetowej jako konieczne do przeprowadzenia usługi oraz wszelkie inne informacje, które mogą być wymagane w stosunku do odbiorcy;
 5. dostarczy nam:
 6. wszelkie inne informacje, które muszą zostać dostarczone w celu poprawnego wykonania żądania transakcji, określone na stronie internetowej, podczas wprowadzania danych transakcji, i
 7. informacje dotyczące transakcji zgodnie z opisem w punkcie 5.4.

4.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią wynikające z braku płatności lub opóźnienia w wypłacie płatności na rzecz odbiorcy lub niewykonania instrukcji w ramach usługi, jeśli użytkownik narusza swoje zobowiązania wymienione w klauzuli 4.1.

4.3 Podczas korzystania z usługi zgodnie z niniejszymi warunkami, obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że wszystkie dane są wprowadzone dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Po otrzymaniu wniosku o transakcję nie można w normalnym trybie zmieniać jej szczegółów. Będziesz mieć możliwość potwierdzenia detali transakcji przed jej złożeniem i należy wtedy dokładnie sprawdzić wszystkie szczegóły.

4.4 Całkowita kwota (kwota transakcji, opłata serwisowa oraz inne obowiązujące opłaty i obciążenia), którą należy zapłacić, oraz odpowiedni kurs wymiany zostanie pokazany bezpośrednio przez agenta lub będzie wyraźnie widoczny na stronie internetowej, zanim zostaniesz poproszony o potwierdzenie transakcji. Kontynuowanie transakcji w tym momencie jest całkowicie opcjonalne.

4.5 Kiedy opłacasz kwotę transakcji w jednej walucie, a kwota wypłaty jest w innej , pojawi się różnica między kursem wymiany, po którym kupujemy walutę obcą i kursem podanym Tobie. BP REMIT i usługodawcy zazwyczaj osiągają niewielki zysk w tych okolicznościach. Gwarantujemy Ci wysokość kwoty wypłaty w walucie lokalnej, a marża na wymianie walut pokrywa nasze ryzyko w tym zakresie. Jeśli konto odbiorcy jest denominowane w walucie innej niż waluta, w której zlecono nam dokonanie płatności, mogą wystąpić opóźnienia, dodatkowe opłaty lub inne kursy wymiany walut. Nadawca jest zatem odpowiedzialny za zapewnienie, że waluta, której dotyczy transakcja, jest zgodna z walutą rachunku, na który mają być dostarczone fundusze.

4.6 BP REMIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub obciążenia, które mogą zostać naliczone za użycie określonego instrumentu płatniczego w celu sfinansowania transakcji. Mogą one obejmować, ale nie ograniczają się do opłat banku za nieautoryzowane przekroczenie limitu w rachunku , jeśli nie ma wystarczających środków na koncie bankowym lub opłat i dodatkowych odsetek, które mogą być nałożone przez dostawców kart kredytowych, jeżeli traktują korzystanie z usługi jako transakcji gotówkowej, a nie transakcji zakupu.

4.7 Użytkownik będzie korzystać z usługi tylko do wysyłania pieniędzy do osób, które zna osobiście, a nie do płacenia za towary lub usługi od osób trzecich, których nie znasz i nie ufasz. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BP REMIT może odmówić przetworzenia żądania transakcji w przypadku, gdy dojdziemy do przekonania, że korzysta z usługi w celu zakupu towarów lub usług od osób trzecich, których nie zna i im nie ufa, lub w przypadku gdy uważamy, że usługa jest używana, przez użytkownika lub odbiorcę , w dążeniu do oszukańczych, nielegalnych lub zabronionych działań. Jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić osobom trzecim za towary i usługi za pośrednictwem usługi, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BP REMIT nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub dostawę takich towarów lub usług oraz że takie korzystanie z usługi jest całkowicie na własne ryzyko.

4.8 Zarówno ty, jak i odbiorca będziecie działać tylko we własnym imieniu. Użytkownik nie może złożyć instrukcji ani otrzymać transakcji w imieniu osoby trzeciej. Jeśli użytkownik zamierza złożyć zlecenie lub otrzymać transakcję w imieniu osoby trzeciej, musi najpierw poinformować BP REMIT o swoim zamiarze i przekazać nam wszelkie dodatkowe informacje na temat osoby trzeciej, których możemy zażądać, aby zdecydować, czy wyrazimy zgodę na tę instrukcję lub transakcję.

4.9 Korzystając z usługi, użytkownik będzie przestrzegać niniejszych warunków, jak również obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Naruszeniem niniejszych warunków jest korzystanie z usługi w celu wysłania transakcji: (i) do odbiorcy, który naruszył niniejsze warunki i postanowienia, lub (ii) w związku z nielegalną działalnością, w tym między innymi praniem pieniędzy, oszustwami i finansowaniem organizacji terrorystycznych. Jeśli BP REMIT zasadnie wierzy, że korzystasz z usługi w związku z nielegalną działalnością lub w jakimkolwiek oszukańczym celu, lub też zezwalasz osobie trzeciej na to, BP REMIT może zgłosić to do odpowiednich organów prawnych.

4.10 Używająć naszej usługi, naszej strony internetowej, sieć agentów, innego użytkownika lub osobę trzecią, zobowiązujesz się nie:

4.10.1 naruszać niniejszych warunków lub jakichkolwiek innych umów między Tobą a BP REMIT;

4.10.2 dokonywać więcej niż jednej rejestracji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

4.10.3 podawać fałszywych, niedokładnych lub mylących informacji;

4.10.4 zezwalać innym osobom na dostęp do Twoich danych rejestracyjnych, a dane te będziesz przechowywać w bezpieczny sposób;

4.10.5 odmawiać udzielenia potwierdzenia wszelkich informacji, które nam dostarczasz, w tym dowodu tożsamości, lub odmówić współpracy w jakimkolwiek dochodzeniu;

4.10.6 używać anonimizujących serwerów proxy (narzędzie, które próbuje uczynić aktywność nieidentyfikowalną); lub

4.10.7 kopiować lub monitorować naszej strony internetowej za pomocą robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń lub ręcznych procesów, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4.11 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne z postanowień niniejszych warunków lub innych informacji dostarczonych przez BP REMIT w ramach usługi nie może być ani nie powinno być interpretowane jako porady, prawne lub inne. Jeśli to będzie potrzebne, zgadzasz się skonsultować z własnymi doradcami w zakresie prawa brytyjskiego lub zagranicznego, które mogą mieć zastosowanie do usługi.


5. Nasze prawo do odmowy, zawieszenia lub anulowania

5.1 Możemy odmówić zgłoszenia prośby o transakcją, żądania zapłaty lub transakcji w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu (lub anulować je w stosownych przypadkach). Niezależnie od tego, możemy określić tutaj kilka przykładów, kiedy to może wystąpić.

5.1.1 Możemy, według własnego uznania, odmówić lub anulować żądania transakcji lub transakcji, jeśli uważamy, że usługa jest używana, czy przez Ciebie lub odbiorcę, w celu wspierania nielegalnych, oszukańczych lub zabronionych działań.

5.1.2 Możemy, według naszego wyłącznego uznania, odmówić lub anulować żądania transakcji lub transakcji od niektórych nadawców lub do niektórych odbiorców, w tym, ale nie ograniczając się, do podmiotów i osób fizycznych znajdujących się na wydawanych od czasu do czasu przez instytucje rządowe listach sankcyjnych, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jeśli mamy powody, by sądzić, że przetwarzanie wniosków o transakcję naruszałoby przepisy i regulacje dotyczące finansowania prania pieniędzy lub przeciwdziałania terroryzmowi. Możemy odmówić przetworzenia transakcji finansowanej z określonych instrumentów płatniczych, jeżeli mamy powody uważać, że bezpieczeństwo instrumentu płatniczego zostało naruszone lub gdy podejmiemy podejrzenie, że instrument płatniczy jest nieuprawniony lub oszukańczy.

5.1.3 Możemy, według naszego wyłącznego uznania, odmówić lub anulować żądanie transakcji lub transakcję, jeśli BP REMIT uważa, że korzystasz z usługi do zakupu towarów lub usług od osób trzecich, których nie znasz lub im nie ufasz.

5.1.4 Możemy, według naszego wyłącznego uznania, odmówić lub anulować żądania transakcji, wniosku o płatność lub transakcji, jeśli:

 • BP REMIT nie jest w stanie zweryfikować Twojej tożsamości;
 • BP REMIT nie jest w stanie zweryfikować tożsamości odbiorcy;
 • Użytkownik nie spełnia żądań o informacjach zgodnie z klauzulą5.4; lub
 • BP REMIT w uzasadniony sposób uważa, że korzystasz z usługi lub zezwalasz na jej wykorzystanie, z naruszeniem niniejszych warunków lub obowiązujących przepisów, zasad lub regulacji.

5.2 W przypadku gdy BP REMIT odmówił lub anulował żądanie transakcji, transakcję lub prośbę o płatność, BP REMIT może również, wedle własnego uznania, tymczasowo lub trwale zawiesić Twoją rejestrację

5.3 W przypadku gdy BP REMIT tymczasowo lub trwale zawiesza rejestrację, czy też odmawia lub anuluje żądanie transakcji, żądanie płatności lub transakcji zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 5, BP REMIT jest uprawniony do zatrzymania pobranych dotąd wszelkich opłat serwisowych.

5.4 W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zadawania dodatkowych pytań i zbierania informacji lub dowodów związanych z celem transakcji.


6. Prawo do anulowania zwrotów

6.1 W zakresie dozwolonym przez prawo, kiedy otrzymamy instrukcje transakcji od użytkownika, nie ma on automatycznego prawa do jej cofnięcia.

6.2 Niezależnie od klauzuli 6,1 powyżej, BP REMIT może, wedle własnego uznania, lub jeśli wymaga tego prawo, próbować anulować lub wycofać Twoją instrukcję, jeśli poinformujesz nas o tym, że chcesz ją odwołać. W niektórych przypadkach BP REMIT mógł już zainicjować nieodwracalny proces wypłacenia środków na rzecz odbiorcy przez usługodawcę i w związku z tym nie może zagwarantować, że anulowanie zakończy się pomyślnie. W przypadku udanej kancelacji BP REMIT zwykle zwróci pieniądze, pomniejszone o wszelkie uzasadnione opłaty związane z kancelacją oraz wszelkie opłaty za usługi już pobrane w ciągu pięciu (5) dni roboczych.

6.3 Jeśli użytkownik: ma jakiekolwiek problemy z wykorzystaniem usługi; jest świadomy nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych transakcji;

Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z nami za pośrednictwem kanałów wymienionych na końcu niniejszych warunków, a w każdym razie nie później niż 12 miesięcy od daty zaksięgowanej kwoty transakcji, po zdaniu sobie sprawy z faktu nieautoryzowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej Transakcji. Wniosek o refundację należy złożyć na piśmie (w tym pocztą elektroniczną) do jednego z punktów kontaktowych wymienionych na dole niniejszych warunków, podając pełną nazwę nadawcy, adres i numer telefonu wraz z numerem transakcji, kwoty transakcji i powodu żądania zwrotu.

6.4 Jeśli zrealizujemy transakcję zgodnie z instrukcjami, które zostały nam przekazane, a informacje te okażą się niepoprawne, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie transakcji. Będziemy jednak podejmować rozsądne wysiłki w celu odzyskania środków. Możemy pobrać od Ciebie odpowiednią opłatę, odzwierciedlającą nasze wysiłki, aby to zrobić.

6.5 W przypadku gdyby BP REMIT zrealizował transakcję w inny sposób niż zgodnie z instrukcją, z zastrzeżeniem klauzuli 11,2, BP REMIT zwróci pełną kwotę obciążenia. O ile nie istnieją wyjątkowe okoliczności, nie dokonamy żadnych korekt związanych z wahaniami kursów walut, które mogły wystąpić między momentem kiedy wysłałeś transakcję a kiedy została ona wypłacona.

6.6 Wszelkie zwroty zostaną przekazane na ten sam instrument płatniczy, który został wykorzystany do sfinansowania transakcji i w tej samej walucie.


7. Gromadzenie informacji

7.1 Program identyfikacji klienta. Prawo angielskie wymaga, aby wszystkie instytucje finansowe pomagały w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu poprzez uzyskiwanie, weryfikowanie i rejestrowanie informacji identyfikujących wszystkich klientów. W związku z tym możemy zażądać od Ciebie dostarczenia nam danych identyfikacyjnych odnoszących się do Ciebie i odbiorcy, a także możemy legalnie konsultować się z innymi źródłami w celu uzyskania informacji o Tobie i odbiorcy.

7.2 Weryfikacja i kontrole. Weryfikacja i kontrole. Aby potwierdzić Twoją tożsamość, zweryfikujemy Twój adres zamieszkania i dane osobowe. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe do agencji informacji kredytowej, która może prowadzić rejestr tych informacji. Zapewniamy, że odbywa się to tylko po to, aby potwierdzić Twoją tożsamość, i że nie przeprowadzamy kontroli kredytowych, stąd nie będzie miało to wpływu na Twoją ocenę wiarygodności kredytowej. Możemy również potrzebować zweryfikować tożsamość odbiorcy w ten sam sposób. Wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje będą traktowane w sposób bezpieczny, ściśle zgodnie z Data Protection Act 1998. Akceptując niniejsze warunki, upoważniasz nas do dokonywania wszelkich zapytań, które uważamy za niezbędne do walidacji informacji, które nam dostarczasz. Możemy to zrobić bezpośrednio, na przykład prosząc Cię o dodatkowe informacje lub zobowiązując Cię do podjęcia kroków w celu potwierdzenia własności instrumentów płatniczych lub adresu e-mail; lub pośrednio, na przykład poprzez weryfikację informacji użytkownika w bazach danych osób trzecich lub za pośrednictwem innych źródeł.

7.3 Polityka prywatności danych. Polityka prywatności danych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu świadczenia usługi, w tym do celów weryfikacji określonych w niniejszej klauzuli. Wyrażasz również zgodę na wykorzystywanie takich danych, aby umożliwić nam i upoważnionym stronom trzecim komunikowanie się z Tobą, a także w celach statutowych, rachunkowych i archiwalnych, zgodnie z warunkami polityki prywatności BP REMIT. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i wyraził zgodę na politykę prywatności BP REMIT. Politykę prywatności można znaleźć na naszej stronie internetowej.

7.4 Ujawnianie informacji dla urzędów. Możemy być zobowiązani przez prawo do dostarczania informacji o Tobie, sposobie korzystania przez Ciebie z usługi oraz Twoich instrukcjach do urzędów lub innych właściwych organów, jak opisano w naszej polityce prywatności danych. Przyjmują Państwo to do wiadomości i wyrażają na to zgodę.

7.5 BP REMIT może, w razie potrzeby w świadczeniu usługi, przechowywać wszystkie informacje o odbiorcy wymagane w celu udowodnienia jego lub jej tożsamości lub związane z ich konkretną instrukcją. Takie dowody mogą zawierać odpowiednią formę ważnego, niewygasłego identyfikatora z listy akceptowanych dokumentów dostarczonych przez usługodawcę i/lub numer identyfikacyjny transakcji, osobisty numer identyfikacyjny (PIN), "hasło", "tajne słowo" lub inne podobne identyfikatory.


8. Własność intelektualna

8.1 Strona internetowa BP REMIT oraz usługa BP REMIT, treści i wszelkie związane z nimi i zawarte w nich własności intelektualne (w tym między innymi prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych, znaki towarowe i znaki usługowe) należą do nas, podmiotów powiązanych lub stron trzecich. Wszelkie prawa, tytuły i inne związane ze stroną internetową BP REMIT i serwisem pozostają naszą własnością i/lub własnością takich osób trzecich.

8.2 Strona internetowa BP REMIT i usługa BP REMIT mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dozwolonych przez niniejsze warunki lub opisanych na stronie internetowej. Użytkownik jest upoważniony wyłącznie do przeglądania i zachowywania kopii strony internetowej BP REMIT do użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać, publikować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, publikować w Internecie ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać strony internetowej BP REMIT, usługi BP REMIT ani żadnej jego części do celów publicznych lub komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownik nie może: (a) korzystać z robotów, pająków, zgarniaczy lub innych automatycznych urządzeń w celu uzyskania dostępu do strony internetowej BP REMIT lub usługi BP REMIT; i/lub (b) usuwać lub zmieniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych lub innych zastrzeżonych informacji lub opisów wyświetlanych na stronie internetowej BP REMIT (lub wydrukowanych stronach witryny internetowej). Nazwa BP REMIT oraz inne nazwy i wskazówki dotyczące własności produktów i/lub usług BP REMIT, o których mowa na stronie internetowej BP REMIT, są naszymi wyłącznymi znakami towarowymi lub wyłącznymi znakami towarowymi innych osób trzecich. Inne produkty, usługi i nazwy firm pojawiające się na stronie internetowej mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, dlatego nie należy ich używać, kopiować ani powielać w jakikolwiek sposób.


9. Gwarancje i odpowiedzialność

9.1 W przypadku istotnego naruszenia przez nas niniejszych warunków i powodującego stratę u nadawcy, zwrócimy nadawcy kwotę transakcji i opłatę za usługę.

9.2 Jeśli transakcja będzie opóźniona, nie powiedzie się, lub jeśli zrealizowana transakcja nie jest autoryzowana, użytkownik może mieć prawo do otrzymania zwrotu lub rekompensaty na mocy przepisów dotyczących świadczenia międzynarodowych usług przekazu pieniężnego. W przypadku nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji wszelkie tego typu prawo może zostać zniesione, jeśli użytkownik nie powiadomi nas o nieupoważnionej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji bez zwłoki, lub w każdym przypadku w ciągu trzynastu (13) miesięcy od daty zapłaty. Kiedy skontaktujesz się z nami przy użyciu danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszych warunków, przekażemy Ci dalsze szczegóły dotyczące przysługujących Ci praw do zwrotu lub rekompensaty.

9.3 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wystosowane przez Ciebie muszą być poparte wszelkimi dostępnymi istotnymi dokumentami.

9.4 Jeśli jakakolwiek strata, którą poniesiesz, nie jest objęta prawem do zapłaty na mocy przepisów o których mowa w paragrafie 9,2, zaakceptujemy wyłącznie odpowiedzialność za tę stratę do limitu, który jest nie większy niż albo: (a) kwota opłaty serwisowej albo (b) €500 , o ile nie zgodziliśmy się inaczej na piśmie. Ograniczenie naszej odpowiedzialności ogranicza jedynie roszczenie o stratę wynikającą z pojedynczej transakcji lub szeregu powiązanych transakcji, lub (jeśli strata nie wyniknie z transakcji lub powiązanych transakcji), jakiegokolwiek pojedynczego aktu, zaniechania lub zdarzenia lub związanego z nimi działania, zaniechania lub zdarzenia. Oznacza to, że jeśli na przykład poniosłeś stratę z powodu niewykonania przez nas umowy z Tobą w ramach dwóch niezależnych transakcji, możesz zgłosić roszczenie do €1 000.

9.5 W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za:

9.5.1 jakiekolwiek przypadki niewykonania usługi (np. instrukcji) z powodu okoliczności, które można rozsądnie uznać za spowodowane nienormalnymi i nieoczekiwanymi okolicznościami lub poza naszą kontrolą lub z powodu naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących regulacji, zasad lub Przepisów

9.5.2 malfunctions in communications facilities which cannot reasonably be considered to be under our control and that may affect the accuracy or timeliness of messages you send to us;

9.5.3 usterki w sposobach komunikacji, które nie mogą być uznane za będące pod naszą kontrolą i które mogą wpływać na dokładność lub terminowość wysyłanych do nas przez Ciebie wiadomości;

9.5.4 błędy na stronie internetowej lub w serwisie spowodowane niekompletnymi lub błędnymi informacjami dostarczonymi nam przez Ciebie lub osobę trzecią.

9.6 Żadne z postanowień niniejszej klauzuli 9 nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności z naszej strony za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania; lub (b) wyklucza naszą odpowiedzialność za oszustwa.

9.7 W przypadku wysyłania transakcji do odbiorcy, który nie jest zarejestrowany u nas, zgadzasz się zaakceptować postanowienia niniejszej klauzuli 9 nie tylko dla siebie, ale także w imieniu odbiorcy.

9.8 Twoja relacja jest tylko z BP REMIT. Zgadzasz się, że żaden podmiot stowarzyszony lub agent BP REMIT nie ma wobec Ciebie żadnego obowiązku staranności podczas wykonywania zadania, które w przeciwnym razie musiałoby zostać wykonane przez BP REMIT w ramach umowy z Tobą.

9.9 Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w związku z nieautoryzowaną transakcją lub instrukcją lub jakimkolwiek innym nieautoryzowanym użyciem usługi, w przypadku gdy użytkownik działał w sposób nieuczciwy lub niedbały, oraz użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za to i nie obarczać nią BP REMIT, naszych filii, podmiotów stowarzyszonych, inspektorów, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych wykonawców, reklamodawców, partnerów w zakresie wszelkich strat, szkód, roszczeń, działań lub żądań, w tym uzasadnionych opłat sądowych, wynikających z korzystania lub niewłaściwego użytkowania witryny lub usługi, wszelkich działań, które występują pod hasłem lub kontem logowania do poczty elektronicznej, naruszenia niniejszych warunków lub innych naruszeń praw innej osoby lub strony.


10. Komunikacja elektroniczna

10.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze warunki będą wprowadzane w formie elektronicznej oraz że następujące kategorie informacji ("komunikacja") za pomocą środków elektronicznych to:

10.1.1 niniejsze warunki i wszelkie zmiany, modyfikacje lub uzupełnienia;

10.1.2 zapisy (np. transakcji) za pośrednictwem serwisu;

10.1.3 wszelkie wstępne, okresowe lub inne ujawnienia lub zawiadomienia dostarczone w związku z usługą, w tym między innymi te, które są wymagane przez prawo;

10.1.4 wszelka komunikacja w zakresie obsługi klienta, w tym między innymi komunikacja w odniesieniu do roszczeń z powodu błędu lub nieautoryzowanego korzystania z usługi; i

10.1.5 jakakolwiek inna komunikacja związana z serwisem lub BP REMIT.

10.2 Usługa nie zezwala na komunikację w formie papierowej lub za pomocą innych środków nieelektronicznych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji drogą elektroniczną, ale jeśli to zrobi, korzystanie z usługi zostanie zakończone. Aby wycofać swoją zgodę, należy skontaktować się z nami używając naszych danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszych warunków.

10.3 W celu dostępu i utrzymania komunikacji należy mieć dostęp do :

10.3.1 przeglądarka internetowa obsługująca 256-bitów, tak jak Internet Explorer w wersji 8,0 lub nowszej;

10.3.2 konto e-mail, oprogramowanie poczty elektronicznej zdolne do łączenia się z serwerami e-mail BP REMIT oraz możliwość czytania wiadomości e-mail od BP REMIT oraz urządzenia i połączenia internetowe, które mogą wspierać powyższe; i

10.3.3 wystarczającą ilość miejsca na dysku twardym lub innym urządzeniu do przechowywania danych; lub

10.3.4 drukarka, która umożliwia drukowanie z przeglądarki i oprogramowania poczty e-mail.

10.4 Ponadto, użytkownik musi niezwłocznie aktualizować wszelkie zmiany adresu e-mail, poprzez aktualizację swojego profilu w naszym systemie.


11. Zakończenie

11.1 Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w ciągu jednego miesiąca od pisemnego zawiadomienia. BP Remit ma prawo do wypowiedzenia niniejszych warunków z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt 11,2.

11.2 Możemy wypowiedzieć niniejszy Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, jeśli użytkownik:

11.2.1 stanie się lub my w uzasadniony sposób wierzymy lub dowiemy się, że może się stać niewypłacalny lub ogłosić bankructwo;

11.2.2 narusza którekolwiek z postanowień niniejszych warunków;

11.2.3 korzysta z serwisu lub strony internetowej w sposób, który jest uciążliwy dla naszych innych klientów, lub robi cokolwiek, co w naszej opinii może doprowadzić nas do utraty dobrego imienia;

11.2.4 za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji zastrasza, nęka lub grozi BP REMIT lub jego pracownikom przemocą, szkodami majątkowymi lub innymi obraźliwymi, nieprzyzwoitymi lub nienawistnymi materiałami

11.2.5 narusza lub próbuje naruszać bezpieczeństwo strony internetowej (w tym między innymi przez: modyfikacje lub próby modyfikacji jakichkolwiek informacji; nieautoryzowane logowanie, nieautoryzowane uzyskiwanie dostępu do danych lub ich usunięcie; zakłócanie działania usługi, systemu, hosta lub sieci; odwrotną inżynierię wszelkiego rodzaju; spamowanie, hacking fałszowanie danych; wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków lub innych destrukcyjnych lub szkodliwych programów lub silników; lub testowanie bezpieczeństwa w jakikolwiek sposób); lub

11.2.6 w uzasadnionym przekonaniu BP REMIT, korzysta z usługi w związku z oszukańczym, nielegalnym lub zabronionym działaniem, lub pozwala na to osobie trzeciej.


12. Skargi

12.1 Jeśli chcesz złożyć skargę związaną z jakimkolwiek aspektem usługi BP REMIT, prześlij ją na piśmie na adres podany w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej lub przez e-mail na customerservice@bpremit.com.

12.2 Potwierdzimy otrzymanie reklamacji w ciągu 2 dni roboczych. Zbadamy Twoją skargę i wrócimy do Ciebie z wynikami naszego dochodzenia nie później niż 7 dni roboczych po otrzymaniu naszego potwierdzenia reklamacji.

12.3 Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki zajmowaliśmy się Twoją skargą lub wynikiem postępowania, możesz skierować sprawę do Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Tel No 0800 0234 567, Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.


13. Ogólne

13.1 Prawo właściwe: Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu angielskiemu, a strony będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

13.2 Brak zrzeczenia się: niepowodzenie BP REMIT w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

13.3 Zmiany: Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki bez powiadomienia, chyba że jest to wymagane przez prawo. Możesz zapoznać się z aktualną wersją regulaminu w dowolnym momencie, przeglądając stronę internetową. Możesz przestać używać naszych usług, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek modyfikacją lub poprawką. Jeśli korzystasz z usługi po dacie wejścia w życie zmiany lub modyfikacji, uznaje się, że zaakceptowałeś tę poprawkę lub modyfikację. Zgadzasz się, że nie będziesz modyfikować niniejszych warunków i potwierdzasz, że wszelkie próby modyfikacji niniejszych warunków będą nieważne.

13.4 Całość umowy: Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia lub porozumienia odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy.

13.5 Rozdzielność: Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez arbitra lub sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony zgadzają się , że arbiter lub sąd powinien dążyć do nadania odpowiednio ważnego efektu zgodnie z intencją, która została odzwierciedlona w zapisie Warunków, a także że inne postanowienia Regulaminu pozostają w pełnej mocy i mają skutek.

13.6 Wszelkie zewnętrzne linki do witryn internetowych stron trzecich na stronie są umieszczane jako udogodnienie dla Ciebie. Strony te nie są kontrolowane przez nas w jakikolwiek sposób i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność, legalność lub jakikolwiek inny aspekt tych stron, w tym za wszelkie treści na nich umieszczone. Korzystasz z tych stron internetowych na własne ryzyko.Bezpieczeństwo

W BP REMIT traktujemy bezpieczeństwo bardzo poważnie i pracujemy ciężko, wykorzystując najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że Twoje informacje pozostają bezpieczne. Usługa BP REMIT to bezpieczny i wygodny sposób wysyłania pieniędzy do przyjaciół i rodziny oraz do innych osób, którym ufasz.

Radzimy zastanowić się bardzo uważnie przed wysłaniem pieniędzy do kogoś, kogo nie znasz dobrze. W szczególności, należy być bardzo ostrożnym wobec ofert, które wydają się zbyt dobre, aby mogły być prawdziwe - mogą być oszustwami. Jeśli wiesz że jakaś osoba lub podmiot korzysta z naszych usług w niewłaściwy sposób, napisz do nas. Podobnie, jeśli otrzymasz e-maile, rzekomo z BP REMIT, które podejrzewasz, że mogą się pod nas podszywać, proszę przesłać e-mail do nas nacustomerservice@bpremit.com.


Informacje kontaktowe

Pytania, zawiadomienia i prośby o refundacje lub dalsze informacje należy przesyłać do BP REMIT w następujący sposób:

online na https://www.bpremit.com/contact-us

emailowo na customerservice@bpremit.com;

przez telefon na +44 (0)20 7872 5751;

lub pocztą na adres: BP Remit, Attn: Customer Service, BP REMIT Ltd, 1 Northumberland Avenue, Office 313,Trafalgar Square, London, WC2N 5BW