VI -Chống rửa tiền - KYC & AML

Chống rửa tiền

Giới thiệu

BP REMIT Chống rửa tiền và biết Chính sách Khách hàng của bạn (sau đây được gọi là - AML/Chính sách KYC) được chỉ định để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra khi BP REMIT tham gia vào loại hoạt động bất hợp pháp bất kỳ.

Các quy định quốc tế và địa phương đều yêu cầu BP REMIT thực hiện các quy trình và cơ chế nội bộ hiệu quả để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy và con người, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tham nhũng và hối lộ và hành động trong hình thức hoạt động đáng ngờ bất kỳ từ Người dùng của nó.

Chính sách AML/KYC bao gồm các vấn đề sau:

 1. Thủ tục xác minh.
 2. Cán bộ giám sát tuân thủ.
 3. Giao dịch giám sát.
 4. Đánh giá rủi ro.

1. Thủ tục xác minh.

Một trong những tiêu chuẩn quốc tế để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp là thẩm định chuyên sâu của khách hàng ("CDD"). Theo CDD, BP REMIT thiết lập các quy trình xác minh riêng với các tiêu chuẩn chống rửa tiền và khuôn khổ "Biết Khách hàng của bạn".

1.1 Xác minh danh tính

Quy trình xác minh danh tính của BP REMIT yêu cầu Người dùng cung cấp cho BP REMIT các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nguồn độc lập, đáng tin cậy (ví dụ: chứng minh nhân dân, hộ chiếu quốc tế, sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích). Đối với các mục đích như vậy, BP REMIT có quyền thu thập thông tin nhận dạng của Người dùng cho các mục đích Chính sách AML/KYC.

BP REMIT sẽ thực hiện các bước để xác nhận tính xác thực của tài liệu và thông tin do Người dùng cung cấp. Tất cả các phương pháp pháp lý để kiểm tra thông tin nhận dạng hai lần sẽ được sử dụng và BP REMIT có quyền điều tra những Người dùng được xác định là có rủi ro hoặc đáng nghi.

BP REMIT có quyền xác minh danh tính của Người dùng trên cơ sở đang diễn ra, đặc biệt là khi thông tin nhận dạng của họ đã bị thay đổi hoặc hoạt động của họ có vẻ đáng nghi (không bình thường đối với Người dùng cụ thể). Ngoài ra, BP REMIT có quyền yêu cầu các tài liệu cập nhật mới nhất từ Người dùng, mặc dù họ đã thông qua xác minh danh tính trong quá khứ.

Thông tin nhận dạng của người dùng sẽ được thu thập, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ theo đúng "Chính sách bảo mật" của BP REMIT và các quy định liên quan.

Khi danh tính của Người dùng đã được xác minh, BP REMIT có thể tự xóa bản thân khỏi trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn trong tình huống Dịch vụ của mình được sử dụng để tiến hành hoạt động bất hợp pháp.

1.2 Xác minh thẻ

Người dùng có ý định sử dụng thẻ thanh toán liên quan đến Dịch vụ của BP REMIT phải qua xác minh thẻ theo hướng dẫn có sẵn trên Trang web của BP REMIT.

1.3 Thanh toán tiền mặt

Khách hàng muốn thực hiện thanh toán bằng tiền mặt sẽ phải xác minh thêm về nguồn tiền dựa trên số tiền, tần suất chuyển tiền và người thụ hưởng cuối cùng. Xác minh thêm có thể bao gồm sao kê ngân hàng, bảng lương/giấy xác nhận thu nhập, giấy bán tài sản và v.v. Hệ thống của chúng tôi có các trigơ kích hoạt được tích hợp và chặn thanh toán nếu đạt đến giới hạn được xác định trước hoặc trigơ kích hoạt dựa trên hoạt động của tài khoản.

2. Cán bộ giám sát tuân thủ

Cán bộ giám sát tuân thủ là người được ủy quyền hợp lệ bởi BP REMIT, có nhiệm vụ đảm bảo tuân theo và thực thi hiệu quả Chính sách AML/KYC. Trách nhiệm của Cán bộ giám sát tuân thủ là giám sát tất cả các khía cạnh của hoạt động chống rửa tiền và chống khủng bố của BP REMIT, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Thu thập thông tin nhận dạng của người dùng.
 2. Thiết lập và cập nhật các chính sách và thủ tục nội bộ để hoàn thành, xem xét, đệ trình và lưu giữ tất cả các báo cáo và hồ sơ cần thiết theo luật pháp và quy định hiện hành.
 3. Giám sát các giao dịch và điều tra sai lệch đáng kể bất kỳ so với hoạt động bình thường.
 4. Thực hiện một hệ thống quản lý hồ sơ để lưu trữ và truy xuất tài liệu, tệp, biểu mẫu và nhật ký thích hợp.
 5. Cập nhật đánh giá rủi ro thường xuyên
 6. Cung cấp việc thực thi pháp luật với thông tin như được yêu cầu theo luật pháp và quy định hiện hành.

Cán bộ giám sát tuân thủ có quyền tương tác với cơ quan thực thi pháp luật, có liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

3. Giao dị̣ch giám sát

Người dùng được biết đến không chỉ bằng cách xác minh danh tính của họ (họ là ai) mà, quan trọng hơn là, bằng cách phân tích các mẫu giao dịch của họ (những gì họ làm). Do đó, BP REMIT dựa vào phân tích dữ liệu như một công cụ phát hiện nghi ngờ và đánh giá rủi ro. BP REMIT thực hiện một loạt các nhiệm vụ liên quan đến tuân thủ, bao gồm thu thập dữ liệu, lọc, lưu giữ hồ sơ, quản lý điều tra, và báo cáo. Các chức năng hệ thống bao gồm:

 1. Kiểm tra hàng ngày của Người dùng chống "danh sách đen" được nhận biết (ví dụ OFAC), tổng hợp chuyển tiền theo nhiều điểm dữ liệu, đặt Người dùng vào danh sách từ chối dịch vụ và theo dõi, mở trường hợp để điều tra khi cần thiết, gửi thông tin liên lạc nội bộ và điền vào báo cáo theo luật định, nếu có;
 2. Quản lý trường hợp và tài liệu.

Liên quan đến Chính sách AML/KYC, BP REMIT sẽ giám sát tất cả các giao dịch và nó có quyền:

 • đảm bảo rằng các giao dịch có tính chất đáng ngờ được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật phù hợp thông qua Cán bộ giám sát tuân thủ;
 • yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin và tài liệu bổ sung bất kỳ trong trường hợp có giao dịch đáng nghi;
 • thay đổi hoặc chấm dứt Tài khoản của Người dùng khi BP REMIT nghi ngờ một cách hợp lý rằng Người dùng đó tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.

Danh sách trên không đầy đủ và Cán bộ giám sát tuân thủ sẽ theo dõi các giao dịch của Người dùng hàng ngày để xác định liệu các giao dịch đó có được báo cáo và coi là đáng ngờ hay sẽ được coi là đúng đắn.

4. Đánh giá rủi ro

BP REMIT, phù hợp với các yêu cầu quốc tế, đã áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro, BP REMIT có thể đảm bảo rằng các biện pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố tương xứng với các rủi ro đã xác định. Điều này sẽ cho phép các nguồn lực được phân bổ theo những cách hiệu quả nhất. Nguyên tắc là các nguồn lực nên được định hướng theo các ưu tiên để các rủi ro lớn nhất nhận được sự quan tâm cao nhất.