VI - Thông tin giấy phép - License information

Thông tin giấy phép

BP REMIT LIMITED

Cơ quan quản lý tài chính - Số tham chiếu: 800941


Số nhà công ty

11072026


Tình trạng chỉ thị dịch vụ thanh toán (PSD)

Thanh toán được ủy quyền


Ngày có hiệu lực

03/07/2018