VI - Thông tin giấy phép - License information

Thông tin giấy phép

BP REMIT LIMITED

Cơ quan quản lý tài chính - Số tham chiếu: 800941


PCI DSS Compliant

BP Remit holds PCI DSS Level 4 certificate, making sure our clients card details are securely handled with the highest standards.


Số nhà công ty

11072026


Tình trạng chỉ thị dịch vụ thanh toán (PSD)

Thanh toán được ủy quyền


Ngày có hiệu lực

03/07/2018