VI - Các điều khoản và điều kiện -Terms and Conditions

Các điều khoản và điều kiện

1. Hình thành hợp đồng và tổng quan

1.1 Các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản và Điều kiện") chi phối các điều khoản mà bạn có thể truy cập và sử dụng, dịch vụ chuyển tiền của chúng tôi, trang web, mạng Đại lý của chúng tôi và các dịch vụ được liên kết với nó (tổng thể, là "Dịch vụ"). Bằng cách truy cập, đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện thì đừng truy cập, hãy đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Ngôn ngữ của các Điều khoản và Điều kiện này bằng tiếng Anh và tất cả các Dịch vụ, tài liệu hướng dẫn và giao dịch được thực hiện liên quan đến nó sẽ bằng tiếng Anh.

1.2 Trong các Điều khoản và Điều kiện, điều khoản “BP Remt”, “chúng tôi”, “chúng ta”, và “của chúng ta” liên quan tới BP Remit Ltd, đề cập chung về các nhân viên, các giám đốc, công ty thành viên, người kế thừa, và người được nhượng quyền. BP Remit Ltd là một công ty có số đăng ký 11072026 ở Anh và xứ Wales, với văn phòng đăng ký tại số 1 Northumberland Avenue, Office 313, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW. BP Remit Ltd được Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ủy quyền theo Quy định Dịch vụ Thanh toán 2017 với Số tham chiếu Công ty 800941 cho việc cung cấp dịch vụ thanh toán.

1.3 Các thuật ngữ như “bạn” và “của bạn” là đề cập đến người dùng Dịch vụ, với tư cách là Người gửi, Người nhận, Người dùng khác hoặc khách truy cập vào trang web.

1.4 TCác Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày bạn truy cập lần đầu tiên, đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản và Điều kiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng các thay đổi sẽ chỉ có hiệu lực sau 2 tháng kể từ ngày chúng được thông báo lần đầu cho bạn và sẽ không thay đổi các điều khoản liên quan tới Dịch vụ mà trước đây bạn đã sử dụng.

1.5 Dịch vụ được tạo ra: (a) để hỗ trợ khách hàng gửi tiền cho gia đình và bạn bè của họ, và nhận tiền từ gia đình và bạn bè, trên khắp thế giới. Vì lý do bảo mật, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên gửi tiền qua Dịch vụ cho những người mà bạn biết. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để gửi tiền cho người lạ, ví dụ người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ, cho dù là tư nhân hay bán lẻ.


2. Định nghĩa

Tại các điều khoản và điều kiện này:

“Ngày làm việc” có nghĩa là ngày bất kỳ mà chúng tôi mở cửa kinh doanh để thực hiện các Yêu cầu giao dịch và/hoặc Yêu cầu thanh toán.

“Quốc gia đến” là quốc gia mà Người thụ hưởng nhận tiền thông qua Dịch vụ.

“Hướng dẫn” có nghĩa là Yêu cầu thanh toán và/hoặc Yêu cầu giao dịch.

“Thuế địa phương” có nghĩa là khoản thuế hoặc khoản phí phải trả bất kỳ tại Quốc gia đến.

“Người được trả tiền” có nghĩa là người nhận tiền thông qua Dịch vụ.

“Công cụ thanh toán” có nghĩa là công cụ thanh toán hợp lệ như tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

“Yêu cầu thanh toán” có nghĩa là sự hướng dẫn cụ thể từ bạn đến Người gửi đang yêu cầu Giao dịch.

“Số tiền thanh xuất chi” có nghĩa là số tiền được thanh toán, sau khi chuyển đổi ngoại hối bất kỳ, vào tài khoản Người nhận tiền sau khi trừ Phí Dịch vụ.

“Nghiêm cấm” có nghĩa là các hoạt động liên quan đến ma túy, chất hữu cơ, dược phẩm, hóa chất, dụng cụ ma túy, thuốc lá, hạt giống, thực vật, động vật, hàng hóa hoặc dịch vụ quân sự hoặc bán quân sự, vũ khí (bao gồm cả hàng hóa sử dụng kép), dịch vụ người lớn hoặc nội dung, bitcoin hoặc tiền điện tử khác, quyền chọn nhị phân hoặc dịch vụ đánh bạc hoặc hoạt động bất kỳ khác mà bị cấm theo chính sách của BP Remit được sửa đổi theo thời gian.

“Người nhận” có nghĩa là Người được trả tiền

“Người gửi” có nghĩa là người sử dụng Dịch vụ để gửi tiền.

“Phí dịch vụ” có nghĩa là phí BP Remit cộng với mọi khoản phí bổ sung hoặc Thuế địa phương áp dụng cho mỗi Giao dịch, mà BP Remit có thể tính phí theo quyết định riêng của mình theo luật hiện hành, như có thể được mô tả trên trang web của BP Remit theo thời gian

“Nhà cung cấp dịch vụ” có nghĩa là ngân hàng địa phương, công ty giao dịch đổi tiền hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán địa phương) tại Quốc gia đến mà BP Remit làm việc để cung cấp Dịch vụ.

“Giao dịch” có nghĩa là chuyển tiền thông qua Dịch vụ.

“Số tiền giao dịch" có nghĩa là số tiền mà Người gửi muốn gửi cho Người được trả tiền dưới dạng Giao dịch, không bao gồm Phí dịch vụ hiện hành nào và trước chuyển đổi ngoại hối bất kỳ.

“Lịch sử giao dịch” có nghĩa là bản ghi các giao dịch của bạn.

“Yêu cầu giao dịch” có nghĩa là sự hướng dẫn cụ thể từ bạn khi yêu cầu chúng tôi gửi tiền cho Người được trả tiền thông qua Dịch vụ.


3. Các nghĩa vụ của chúng tôi

3.1 Theo các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi đồng ý cung cấp Dịch vụ cho bạn bằng cách sử dụng dịch vụ chăm sóc hợp lý. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ có thể không có sẵn, toàn bộ hoặc một phần, ở các khu vực, quốc gia hoặc khu vực pháp lý nhất định.

3.2 Chúng tôi không bắt buộc phải xử lý Giao dịch bất kỳ. Khi bạn gửi Yêu cầu giao dịch, bạn sẽ yêu cầu chúng tôi xử lý Giao dịch thay mặt bạn và đồng ý thực hiện Giao dịch. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể chọn chấp nhận đề nghị xử lý Giao dịch đó hay không. Nếu chúng tôi quyết định không xử lý Giao dịch, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời về quyết định đó và hoàn trả cho bạn Số tiền giao dịch mà chúng tôi nhận được, nếu chúng tôi không bị pháp luật cấm làm như vậy. Nếu chúng tôi chọn tiến hành Giao dịch, chúng tôi vẫn có thể tạm dừng hoặc hủy giao dịch theo quyết định của chúng tôi.

3.3 BP Remit có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không cần thông báo, bất cứ lúc nào và đôi khi.

3.4 Chúng tôi có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, từ chối mọi Yêu cầu giao dịch (chi tiết hơn tại khoản 5) hoặc áp đặt các giới hạn đối với Số tiền giao dịch. Chúng tôi có thể làm như vậy trên cơ sở Giao dịch hoặc trên cơ sở tổng hợp, và đối với một bộ chi tiết đăng ký hoặc một Công cụ thanh toán hoặc trên các bộ chi tiết đăng ký hoặc Công cụ thanh toán có liên quan.

3.5 Thời gian giao hàng được trích dẫn theo cấp độ dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ nơi nào khác trên trang web của chúng tôi là đại diện cho dịch vụ bình thường/dịch vụ trung bình và không phải là sự đảm bảo cho một Dịch vụ riêng lẻ hoặc Thời gian giao dịch.

3.6 Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý Giao dịch kịp thời, nhưng mọi Giao dịch có thể bị trì hoãn hoặc hủy vì một số lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở: những nỗ lực của chúng tôi để xác minh danh tính của bạn; để xác thực hướng dẫn giao dịch của bạn; liên hệ với bạn; hoặc do sự thay đổi trong giờ làm việc và tính khả dụng của tiền tệ; hoặc để tuân thủ luật pháp hiện hành.

3.7 Chúng tôi có thể gửi và nhận thông báo liên quan đến Giao dịch qua email và SMS. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin sau khi nhận được Yêu cầu giao dịch cho phép bạn xác định Giao dịch, cùng với chi tiết về số tiền Giao dịch được sử dụng trong Yêu cầu giao dịch, Phí dịch vụ, tỷ giá hối đoái và ngày mà Yêu cầu Giao dịch đã được nhận.

3.8 Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho Người gửi và Người nhận thông tin cập nhật về địa điểm và giờ mở cửa của Nhà cung cấp dịch vụ bằng thông tin trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng BP Remit sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu chính xác nào có thể xuất hiện trong thông tin đó hoặc sự mất mát do hậu quả bất kỳ có thể xảy ra do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

3.9 Đối với mục đích của các Quy định dịch vụ thanh toán 2017, các trường sau dưới dạng toàn bộ hoặc tập hợp con có thể được coi là số nhận dạng duy nhất:

Chuyển khoản qua ngân hàng

Tên ngân hàng

Tên chi nhánh

Số tài khoản

Mã ngân hàng

Mã chi nhánh

IBAN

BIC (hoặc SWIFT)

Loại tài khoản

Nhận tiền mặt

Tên đầy đủ của người nhận

Dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động

Số tài khoản để thanh toán qua điện thoại di động

Door to door

Tên đầy đủ của người nhận

Địa chỉ của người nhận

3.10 Một trong những kênh bạn cung cấp cho chúng tôi với số nhận dạng duy nhất không chính xác đối với Giao dịch nằm trong Quy định dịch vụ thanh toán 2017 và Giao dịch của bạn đã bị đánh giá sai, bạn có thể yêu cầu bằng văn bản về các chi tiết đầy đủ của Người nhận bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng một trong các kênh được liệt kê ở cuối Điều khoản và Điều kiện này và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các chi tiết như vậy trong phạm vi được pháp luật yêu cầu và cho phép.


4. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

4.1 Bạn đồng ý rằng:

4.1.1 bạn sẽ không truy cập, sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ để cung cấp bất kỳ Hướng dẫn nào trừ khi bạn ít nhất tròn 18 tuổi và bạn có khả năng pháp lý để hình thành hợp đồng pháp lý ràng buộc trong bất kỳ khu vực pháp lý liên quan nào;

4.1.2 cho mỗi Yêu cầu giao dịch mà bạn gửi, bạn sẽ trả cho chúng tôi Phí dịch vụ ngoài Số tiền giao dịch. Thanh toán đến hạn tại thời điểm bạn gửi Yêu cầu giao dịch. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn gửi Yêu cầu giao dịch dẫn đến việc BP Remit phải chịu trách nhiệm cho các khoản phí bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản bồi hoàn hoặc các khoản phí khác, bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi tất cả các khoản phí đó;

4.1.3 chúng tôi có thể áp dụng phí tiện lợi để xử lý thẻ tín dụng ở một số khu vực pháp lý nhất định theo quyết định của chúng tôi;

4.1.4 bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để can thiệp hoặc thử can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Dịch vụ hoặc Hướng dẫn bất kỳ nào được thực hiện thông qua Dịch vụ;

4.1.5 liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ:

 1. cung cấp cho chúng tôi bằng chứng xác thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ về danh tính của bạn và cập nhật kịp thời thông tin cá nhân của bạn khi thông tin thay đổi;
 2. cung cấp cho chúng tôi tài liệu nhận dạng bất kỳ theo yêu cầu của chúng tôi;
 3. cung cấp cho chúng tôi chi tiết về một hoặc nhiều Công cụ thanh toán;
 4. cung cấp cho chúng tôi thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ như chúng tôi chỉ trên trang web là bắt buộc để nhận Dịch vụ và thông tin khác có thể được yêu cầu liên quan đến Người nhận;
 5. cung cấp cho chúng tôi:
 6. thông tin khác bất kỳ phải được cung cấp để Yêu cầu giao dịch được thực hiện đúng, như được chỉ định khi bạn nhập chi tiết về Giao dịch mà bạn quan tâm trên trang web của chúng tôi;
 7. và những thông tin liên quan đến Giao dịch như được nêu chi tiết tại khoản 5.4.

4.2 Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm nào đối với mất mát hoặc thiệt hại cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do không thanh toán hoặc chậm thanh toán Số tiền thanh toán cho Người nhận hoặc không thực hiện Hướng dẫn cho Dịch vụ nếu bạn vi phạm nghĩa vụ của bạn được liệt kê trong khoản 4.1.

4.3 Khi bạn đang sử dụng Dịch vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này, bạn có trách nhiệm đảm bảo tất cả các chi tiết đều chính xác trước khi gửi. Khi Yêu cầu giao dịch đã được nhận, thông thường không thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào về Yêu cầu giao dịch đó. Bạn sẽ có cơ hội xác nhận Yêu cầu giao dịch trước khi gửi và bạn phải kiểm tra chi tiết cẩn thận.

4.4 Tổng số tiền (Số tiền giao dịch, Phí dịch vụ và các khoản phí và lệ phí áp dụng khác) mà bạn sẽ phải trả và tỷ giá hối đoái liên quan sẽ được Đại lý trực tiếp cho bạn xem hoặc được hiển thị rõ ràng trên trang web trước khi bạn được yêu cầu xác nhận Giao dịch của bạn và tiến hành Giao dịch tại thời điểm này là hoàn toàn tùy chọn.

4.5 Khi bạn thanh toán Số tiền giao dịch bằng một loại tiền tệ và Số tiền thanh toán là bằng loại tiền khác, sẽ có sự khác biệt giữa tỷ giá hối đoái mà chúng tôi mua ngoại tệ và tỷ giá hối đoái cung cấp cho bạn. BP Remit và Nhà cung cấp dịch vụ của nó thường kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ trong những trường hợp này. Chúng tôi đảm bảo cho bạn Số tiền xuất chi bằng nội tệ. Tiền ký quỹ lấy ngoại tệ bao gồm rủi ro của chúng tôi trong việc đảm bảo điều này. Nếu tài khoản Người nhận được định giá bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ bạn đã hướng dẫn chúng tôi thanh toán, có thể có sự chậm trễ, phí bổ sung hoặc tỷ giá hối đoái khác nhau. Do đó, Người gửi có trách nhiệm đảm bảo rằng loại tiền tệ được yêu cầu cho Giao dịch khớp với loại tiền tệ của tài khoản, nơi tiền sẽ được chuyển.

4.6 BP Remit sẽ không chịu trách nhiệm cho khoản phí hoặc chi phí nào, bạn có thể phải chịu khi sử dụng Công cụ thanh toán cụ thể để nạp tiền cho Giao dịch. Chúng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở phí thấu chi trái phép do ngân hàng áp đặt nếu không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc phí "ứng tiền mặt" và lãi suất bổ sung có thể được áp dụng bởi các nhà cung cấp thẻ tín dụng nếu họ coi việc sử dụng Dịch vụ như một khoản tiền mặt giao dịch hơn là giao dịch mua hàng.

4.7 Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ để gửi tiền cho những người mà bạn biết và không thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ từ bên thứ ba mà bạn không biết và không tin tưởng. Bạn hiểu rằng BP Remit có thể từ chối xử lý Yêu cầu giao dịch của bạn khi chúng tôi tin rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các bên thứ ba mà bạn không biết và tin tưởng hoặc nơi chúng tôi tin rằng Dịch vụ đang được sử dụng, bởi bạn hoặc Người nhận, để thực hiện các hoạt động gian lận, bất hợp pháp hoặc bị cấm. Nếu bạn lựa chọn thanh toán cho bên thứ ba đối với hàng hóa và dịch vụ bằng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng BP Remit không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về chất lượng, sự an toàn, tính hợp pháp, hoặc việc giao hàng hóa hoặc dịch vụ đó và việc sử dụng Dịch vụ như vậy hoàn toàn do bạn chịu rủi ro.

4.8 Cả bạn và Người nhận sẽ chỉ hành động thay mặt bạn. Bạn không thể gửi Chỉ thị hoặc nhận Giao dịch thay mặt cho người thứ ba. Nếu bạn có ý định gửi Chỉ thị hoặc nhận Giao dịch thay mặt người thứ ba, trước tiên bạn phải thông báo cho BP Remit về mong muốn của bạn và cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung bất kỳ về người thứ ba mà chúng tôi có thể yêu cầu, để chúng tôi có thể quyết định cho phép Hướng dẫn hay Giao dịch.

4.9 Khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này cũng như mọi luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành. Được coi là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này khi gửi Số tiền giao dịch: (i) cho Người nhận tiền mà đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện, hoặc (ii) liên quan đến hoạt động bất hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động rửa tiền, gian lận và tài trợ của các tổ chức khủng bố. Nếu BP Remit cảm thấy hợp lý rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc cho đích lừa đảo bất kỳ hoặc cho phép bên thứ ba làm như vậy, thì BP Remit có thể trình báo bạn với các cơ quan pháp lý thích hợp.

4.10 Khi tham gia Dịch vụ của chúng tôi, Trang web của chúng tôi, mạng Đại lý của chúng tôi, một người dùng khác hoặc với bên thứ ba, bạn sẽ không:

4.10.1 vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và BP Remit;

4.10.2 tạo nhiều hơn một tài khoản đăng ký mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;

4.10.3 cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác dẫn đến sự hiểu lầm;

4.10.4 cho phép bất kỳ ai khác truy cập vào thông tin chi tiết của tài khoản đăng ký của bạn và bạn sẽ giữ những chi tiết đó an toàn và bảo mật;

4.10.5 từ chối cung cấp xác nhận về bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bằng chứng nhận dạng, hoặc từ chối hợp tác trong cuộc điều tra bất kỳ;

4.10.6 sử dụng proxy ẩn danh (công cụ cố gắng làm cho hoạt động không thể theo dõi được); hoặc là

4.10.7 sao chép hoặc giám sát trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng robot, nhện, hoặc thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công nào khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

4.11 Bạn thừa nhận rằng không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trong bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp bởi BP Remit như một phần của Dịch vụ được dự định, cũng không nên được hiểu là tư vấn pháp lý hoặc sự tư vấn khác. Nếu được yêu cầu, bạn đồng ý tham khảo ý kiến cố vấn chuyên nghiệp của riêng bạn về tác động của luật pháp của Anh hoặc nước ngoài, mà có thể áp dụng cho Dịch vụ.


5. Quyền của chúng tôi tờ chối, tạm dừng hoặc hủy bỏ

5.1 Chúng tôi có thể từ chối mọi Yêu cầu giao dịch, Yêu cầu thanh toán hoặc Giao dịch bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì (hoặc hủy bỏ nếu có liên quan). Mặc dù vậy, chúng tôi nêu ra ở đây một số ví dụ về điều đó có thể xảy ra.

5.1.1 Chúng tôi có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, từ chối hoặc hủy bỏ Yêu cầu giao dịch hoặc Giao dịch mà chúng tôi tin rằng Dịch vụ đang được sử dụng, hoặc bởi bạn hoặc bởi Người nhận, để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo hoặc bị Cấm.

5.1.2 Chúng tôi có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, từ chối hoặc hủy bỏ Yêu cầu giao dịch hoặc Giao dịch từ một số Người gửi nhất định hoặc cho một số Người nhận nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thực thể và cá nhân trong danh sách bị hạn chế hoặc bị cấm do cơ quan chính phủ bất kỳ ban hành, nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc xử lý Yêu cầu giao dịch sẽ vi phạm luật chống rửa tiền hoặc các quy định và luật tài trợ chống khủng bố. Chúng tôi có thể từ chối xử lý Giao dịch được tài trợ từ một số Công cụ thanh toán nhất định khi chúng tôi có lý do để tin rằng tính bảo mật của Công cụ thanh toán đã bị xâm phạm hoặc khi chúng tôi nghi ngờ việc sử dụng Công cụ thanh toán là trái phép hoặc gian lận.

5.1.3 Chúng tôi có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, từ chối hoặc hủy Yêu cầu giao dịch hoặc các Giao dịch nếu BP Remit tin rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ bên thứ ba mà bạn không biết hoặc không tin tưởng.

5.1.4 Chúng tôi có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, từ chối hoặc hủy Yêu cầu giao dịch, Yêu cầu thanh toán hoặc Giao dịch nếu:

 • BP Remit không thể xác minh danh tính của bạn;
 • BP Remit không thể xác minh danh tính của Người nhận;
 • Bạn không tuân thủ các yêu cầu thông tin theo khoản 5.4; hoặc là
 • BP Remit tin rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ hoặc cho phép sử dụng Dịch vụ đó, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành.

5.2 Trong trường hợp BP Remit đã từ chối hoặc hủy bỏ Yêu cầu giao dịch, Giao dịch hoặc Yêu cầu thanh toán, BP Remit cũng có thể cố định hoặc tạm thời đình chỉ tài khoản Đăng ký của bạn

5.3 Trong trường hợp BP Remit tạm thời hoặc cố định tạm dừng tài khoản Đăng ký của bạn, hoặc từ chối hoặc hủy Yêu cầu giao dịch, Người yêu cầu thanh toán Giao dịch theo điều khoản 5 này, BP Remit sẽ có quyền giữ Phí dịch vụ bất kỳ mà đã phát sinh.

5.4 Để tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp có liên quan, chúng tôi có quyền yêu cầu thêm thông tin hoặc bằng chứng liên quan đến mục đích của Giao dịch.


6. Quyền của bạn từ chối khoản hoàn lại

6.1 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, một khi chúng tôi đã nhận được Chỉ thị của bạn, bạn không có quyền tự động thu hồi nó.

6.2 Bất kể điều khoản 6.1 nêu trên, BP Remit có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, hoặc nếu được pháp luật yêu cầu, cố gắng hủy bỏ hoặc gọi lại Chỉ thị của bạn nếu bạn đã thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn thu hồi nó. Trong một số trường hợp, BP Remit có thể đã đưa ra một yêu cầu không thể đảo ngược đối với các khoản tiền được Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho Người thụ hưởng của bạn và do đó không thể đảm bảo việc hủy bỏ sẽ thành công. Để hủy bỏ thành công, BP Remit thường sẽ hoàn lại tiền của bạn, trừ mọi khoản thu hồi hợp lý, rút lại hoặc truy tìm phí và mọi khoản phí dịch vụ đã được tính, trong vòng năm (5) ngày làm việc.

6.3 Nếu bạn: có bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng Dịch vụ; hoặc nhận thức được Giao dịch trái phép hoặc được thực hiện không chính xác;

bạn nên liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh được liệt kê ở cuối các Điều khoản và Điều kiện này mà không bị chậm trễ và trong mọi trường hợp không quá 12 tháng sau ngày Số tiền giao dịch được ghi nợ, khi nhận thấy Giao dịch được thực hiện trái phép hoặc không chính xác. Yêu cầu hoàn lại tiền phải được gửi bằng văn bản (bao gồm cả email) đến một trong những điểm liên lạc được liệt kê ở cuối Điều khoản và Điều kiện này, cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại của Người gửi, cùng với Số theo dõi giao dịch, Số tiền giao dịch, và lý do cho yêu cầu hoàn trả của bạn.

6.4 Nếu chúng tôi đã thực hiện Giao dịch theo các chỉ thị bạn đã cung cấp cho chúng tôi, và thông tin đó chứng minh là không chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hiện Giao dịch không chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để thu hồi vốn. Chúng tôi có thể tính phí cho bạn một cách hợp lý, phản ánh những nỗ lực của chúng tôi, để làm như vậy.

6.5 Trong trường hợp BP Remit đã thực hiện Giao dịch khác với sụ Hướng dẫn của bạn, theo khoản 11.2, BP Remit sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã ghi nợ. Trừ khi có những trường hợp đặc biệt, sẽ không có điều chỉnh nào được thực hiện đối với bất kỳ biến động tiền tệ nào có thể xảy ra giữa thời điểm bạn trả cho chúng tôi Số tiền giao dịch và thời gian tín dụng.

6.6 Mọi khoản hoàn trả sẽ được ghi có trở lại vào cùng một Công cụ thanh toán được sử dụng để cấp tiền cho Giao dịch và bằng cùng loại tiền tệ.


7. Thu thập thông tin

7.1 Chương trình nhận dạng khách hàng.Luật pháp Anh yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố bằng cách lấy, xác minh và ghi lại thông tin nhận dạng về tất cả khách hàng. Do đó, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến bạn và Người nhận và chúng tôi cũng có thể tham khảo bằng cách hợp pháp các nguồn khác để có được thông tin về bạn và Người nhận.

7.2 Xác minh và kiểm tra.Chúng tôi sẽ xác minh địa chỉ cư trú và thông tin cá nhân của bạn để xác nhận danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một cơ quan tham chiếu tín dụng, nơi có thể lưu giữ hồ sơ về thông tin đó. Hãy yên tâm rằng việc này chỉ được thực hiện để xác nhận danh tính của bạn, và chúng tôi không thực hiện kiểm tra tín dụng và do đó xếp hạng tín dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng có thể cần xác minh danh tính của Người nhận theo cùng một cách. Tất cả thông tin do bạn cung cấp sẽ được xử lý an toàn và nghiêm ngặt theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này, bạn cho phép chúng tôi thực hiện mọi yêu cầu mà chúng tôi cho là cần thiết để xác thực thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện việc này trực tiếp, ví dụ bằng cách yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, hoặc yêu cầu bạn thực hiện các bước để xác nhận quyền sở hữu Công cụ thanh toán hoặc địa chỉ email của bạn; hoặc gián tiếp, ví dụ bằng cách xác minh thông tin của bạn dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba hoặc thông qua các nguồn khác.

7.3 Chính sách bảo mật dữ liệu.Bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả cho các mục đích xác minh như quy định trong điều khoản này. Bạn cũng đồng ý sử dụng dữ liệu đó để cho phép chúng tôi và các bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi liên lạc với bạn, và cho các mục đích theo luật định, kế toán và lưu trữ, theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của BP Remit. Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách bảo mật của BP Remit. Chính sách bảo mật có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

7.4 Tiết lộ cho chính phủ.Chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin về bạn, việc bạn sử dụng Dịch vụ và các Chỉ thị của bạn cho chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác như được mô tả trong Chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý cho chúng tôi làm điều này.

7.5 BP Remit có thể, khi cần thiết trong việc cung cấp Dịch vụ, lưu trữ tất cả thông tin cần thiết của Người nhận để chứng minh danh tính của anh ta hoặc cô ta hoặc được liên kết với Chỉ thị cụ thể của họ. Bằng chứng này có thể bao gồm một hình thức nhận dạng hợp lệ, chưa hết hạn phù hợp từ danh sách các giấy tờ được chấp nhận bởi Nhà cung cấp dịch vụ và / hoặc số theo dõi giao dịch, số nhận dạng cá nhân (PIN), "mật khẩu", "từ bí mật" hoặc các định danh tương tự khác.


8. Sở hữu trí tuệ

8.1 Trang web của BP Remit và Dịch vụ Remit của BP, nội dung và tất cả các tài sản trí tuệ liên quan đến chúng và có trong đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu và dịch vụ) thuộc sở hữu của chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, hoặc bên thứ ba. Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và đối với trang web BP Remit và Dịch vụ sẽ vẫn là tài sản của chúng tôi và/hoặc tài sản của các bên thứ ba khác đó.

8.2 Trang web BP Remit và Dịch vụ Chuyển tiền BP chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích được cho phép bởi các Điều khoản và Điều kiện này hoặc được mô tả trên trang web. Bạn được ủy quyền chỉ để xem và giữ lại một bản sao của các trang web của BP Remit cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn không được sao chép, xuất bản, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, đăng trên internet hoặc bằng bất kỳ cách nào phân phối hoặc khai thác trang web BP Remit, Dịch vụ BP Remit hoặc bất kỳ phần nào cho bất kỳ công chúng nào hoặc sử dụng thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được: (a) sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cạp hoặc thiết bị tự động nào khác để truy cập trang web BP Remit hoặc Dịch vụ Chuyển tiền BP; và/hoặc (b) xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo hoặc chú thích độc quyền nào khác được hiển thị trên trang web của BP Remit (hoặc các trang in của trang web). Tên BP Remit và các tên và chỉ dẫn khác về quyền sở hữu các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của BP Remit được đề cập trên trang web của BP Remit là nhãn hiệu độc quyền của chúng tôi hoặc nhãn hiệu độc quyền của các bên thứ ba khác. Các sản phẩm, dịch vụ và tên công ty khác xuất hiện trên trang web có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ, và do đó bạn không nên sử dụng, sao chép hoặc tái sản xuất chúng theo bất kỳ cách nào.


9. Bảo hành và trách nhiệm

9.1 Khi chúng tôi vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện này gây ra tổn thất cho Người gửi, chúng tôi sẽ hoàn trả cho Người gửi Số tiền giao dịch và Phí dịch vụ.

9.2 Nếu Giao dịch bị trì hoãn hoặc thất bại, hoặc nếu Giao dịch được thực hiện không được ủy quyền, bạn có thể có quyền nhận khoản hoàn lại hoặc bồi thường theo luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Trong trường hợp có bất kỳ Giao dịch nào được thực hiện trái phép hoặc không chính xác, bất kỳ quyền nào như vậy có thể bị định kiến nếu bạn không thông báo cho chúng tôi về việc Giao dịch được thực hiện trái phép hoặc không chính xác mà không bị trì hoãn, hoặc trong bất kỳ sự kiện nào trong vòng mười ba (13) tháng sau ngày ghi nợ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các chi tiết khác về quyền của bạn đối với khoản hoàn lại hoặc bồi thường nếu bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở cuối Điều khoản và Điều kiện này.

9.3 Bất kỳ khiếu nại nào về bồi thường của bạn phải được hỗ trợ bởi tài liệu liên quan có sẵn.

9.4 Nếu bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu không được bảo đảm bằng quyền thanh toán theo luật được nêu trong điều khoản 9.2, chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận trách nhiệm đối với tổn thất đó đến giới hạn lớn hơn: (a) số tiền của bất kỳ Phí Dịch vụ nào và (b) € 500, trừ khi chúng tôi có thỏa thuận khác bằng văn bản. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn khiếu nại về tổn thất phát sinh từ Giao dịch bất kỳ hoặc một loạt Giao dịch liên quan, hoặc (nếu tổn thất không phát sinh từ Giao dịch hoặc Giao dịch liên quan) hành động, thiếu sót hoặc sự kiện hoặc hành vi liên quan bất kỳ, các thiếu sót hoặc các sự kiện. Điều này có nghĩa là, ví dụ, nếu bạn chịu tổn thất vì lý do chúng tôi không thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với bạn theo hai Giao dịch không liên quan, bạn có thể yêu cầu tới 1.000 €.

9.5 Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm cho:

9.5.1 sự thất bại trong việc thực hiện Dịch vụ (ví dụ: Chỉ thị của bạn) vì các trường hợp có thể được coi là hợp lý do các trường hợp bất thường và không lường trước được hoặc nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi hoặc do nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp, quy tắc hoặc quy định hiện hành

9.5.2 trục trặc trong các cơ sở truyền thông không thể được coi là nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi và điều đó có thể ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc kịp thời của các tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi;

9.5.3 bất kỳ sự mất mát hoặc chậm trễ nào trong việc truyền thông điệp phát sinh từ việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông bất kỳ hoặc do trình duyệt hoặc phần mềm nào khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi; hoặc là

9.5.4 lỗi trên trang web hoặc với Dịch vụ do thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác do bạn hoặc bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi.

9.6 Không có gì trong khoản 9 này sẽ (a) loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi; hoặc (b) loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với gian lận.

9.7 Trường hợp bạn đang gửi Số tiền giao dịch cho Người thụ hưởng mà chưa đăng ký với chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận các quy định của khoản 9 này không chỉ cho bản thân bạn, mà còn thay mặt cho Người thụ hưởng

9.8 Mối quan hệ của bạn là chỉ với BP Remit. Bạn đồng ý rằng không có chi nhánh hoặc đại lý nào của BP Remit nợ bạn nghĩa vụ chăm sóc nào khi thực hiện một nhiệm vụ mà nếu không thì BP Remit sẽ phải thực hiện theo thỏa thuận với bạn.

9.9 Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất phát sinh đối với Giao dịch trái phép hoặc Chỉ thị hoặc việc sử dụng trái phép khác của Dịch vụ, trong đó bạn đã hành động gian lận hoặc bất cẩn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm và giữ khỏi thiệt hại cho BP Remit, các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu độc lập, nhà quảng cáo, đối tác, và đồng thương hiệu của bạn khỏi mọi mất mát, thiệt hại, khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc Dịch vụ, tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập email của bạn, vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về quyền của người hoặc bên khác.


10. Liên lạc bằng điện tử

10.1 Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được nhập bằng điện tử, và các loại thông tin sau ("Liên lạc") bằng phương tiện điện tử::

10.1.1 các Điều khoản và Điều kiện này và mọi sự cải thiện, sửa đổi hoặc bổ sung cho nó;

10.1.2 bản ghi của bạn (ví dụ: các giao dịch) thông qua Dịch vụ;

10.1.3 bất kỳ tiết lộ khác hoặc thông báo ban đầu, định kỳ nào được cung cấp liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn những cái được yêu cầu bởi pháp luật;

10.1.4 bất kỳ thông tin liên lạc dịch vụ khách hàng nào, bao gồm nhưng không giới hạn các liên lạc liên quan đến khiếu nại về lỗi hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ; và

10.1.5 bất kỳ thông tin liên lạc nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc BP Remit.

10.2 Dịch vụ không cho phép Truyền thông được cung cấp ở định dạng giấy hoặc thông qua các phương tiện phi điện tử khác. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình để nhận Thông tin liên lạc bằng điện tử, nhưng nếu bạn làm vậy, việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị chấm dứt. Để rút lại sự chấp thuận của bạn, bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ của chúng tôi ở cuối Điều khoản và Điều kiện này.

10.3 Để truy cập và giữ lại Thông tin liên lạc, bạn phải có hoặc có quyền truy cập vào các mục sau:

10.3.1 trình duyệt internet hỗ trợ 256 - bit như Internet Explorer phiên bản 8.0 trở lên;

10.3.2 tài khoản e-mail, phần mềm e-mail có khả năng giao tiếp với các máy chủ e-mail của BP Remit và khả năng đọc e-mail từ BP Remit, và thiết bị và kết nối internet có khả năng hỗ trợ đã nêu trên; và

10.3.3 đủ dung lượng lưu trữ điện tử trên ổ cứng của thiết bị điện tử của bạn hoặc bộ lưu trữ dữ liệu khác; hoặc là

10.3.4 máy in có khả năng in từ phần mềm e-mail và trình duyệt của bạn.

10.4 Ngoài ra, bạn phải cập nhật kịp thời cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ email của bạn bằng cách cập nhật hồ sơ của bạn với chúng tôi.


11. Chấm dứt

11.1 Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này trong một tháng thông báo bằng văn bản. Chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này sau hai tháng thông báo, trừ khi được quy định tại khoản 11.2.

11.2 Chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này với hiệu lực ngay lập tức nếu bạn:

11.2.1 trở thành, hoặc chúng tôi tin hoặc nhận thức một cách hợp lý rằng bạn có khả năng trở thành, mất khả năng thanh toán hoặc bị tuyên bố phá sản;

11.2.2 vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này;

11.2.3 sử dụng Dịch vụ hoặc trang web theo cách gây khó chịu cho các khách hàng khác của chúng tôi, hoặc bạn làm bất cứ điều gì mà theo ý kiến của chúng tôi có thể khiến chúng tôi gặp khó khăn;

11.2.4 tthông qua bất kỳ phương tiện liên lạc nào hăm dọa, quấy rối hoặc đe dọa BP Remit hoặc nhân viên của nó bằng bạo lực, thiệt hại tài sản hoặc bất kỳ tài liệu tấn công, không đứng đắn hoặc thù hận nào khác

11.2.5 bvi phạm hoặc cố gắng vi phạm bảo mật của trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở: sửa đổi hoặc cố gắng sửa đổi bất kỳ thông tin nào; đăng nhập trái phép, truy cập hoặc xóa dữ liệu trái phép; can thiệp vào dịch vụ, hệ thống, máy chủ hoặc mạng; kỹ thuật đảo ngược của bất kỳ loại nào, spam, hack, làm sai lệch dữ liệu, đưa virus, Ngựa Troia, sâu hoặc các chương trình hoặc động cơ phá hoại hoặc gây tổn hại khác; hoặc kiểm tra bảo mật theo bất kỳ cách nào); hoặc là

11.2.6 theo xem xét hợp lý của BP Remit, sử dụng Dịch vụ liên quan đến hoạt động lừa đảo, bất hợp pháp hoặc bị Cấm, hoặc cho phép bên thứ ba làm như vậy.


12. Khiếu nại

12.1 Nếu bạn muốn khiếu nại về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ BP Remit, vui lòng gửi khiếu nại bằng văn bản đến địa chỉ được hiển thị trên trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi hoặc qua email tới customerservice@bpremit.com.

12.2 Chúng tôi sẽ xác nhận rằng đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng 2 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và quay lại với bạn với kết quả điều tra của chúng tôi không muộn hơn 7 ngày làm việc sau khi chúng tôi xác nhận rằng đã nhận được khiếu nại của bạn.

12.3 Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi giải quyết khiếu nại của bạn, hoặc với kết quả, thì bạn có thể chuyển vấn đề đến Dịch vụ Thanh tra Tài chính, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Số điện thoại 0800 0234 567, Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.


13. Tổng quản

13.1 Luật điều chỉnh: Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Anh và các bên chịu sự phán quyết độc quyền của Tòa án Anh.

13.2 Không bãi bỏ Việc BP Remit không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện sẽ không cấu thành bãi bỏ quyền hoặc quy định đó..

13.3 Sửa đổi: Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo cho bạn, trừ khi có thể được pháp luật yêu cầu. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào bằng cách xem lại trang web. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi hoặc cải thiện nào. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày sửa đổi hoặc cải thiện có hiệu lực, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận sự cải thiện hoặc sửa đổi đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này và thừa nhận rằng mọi nỗ lực của bạn để sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này sẽ bị hủy.

13.4 Toàn bộ Thỏa thuận: Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế mọi hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó liên quan đến vấn đề của thỏa thuận này.

13.5 Hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện được phát hiện bởi trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ, tuy nhiên các bên đồng ý rằng trọng tài hoặc tòa án phải nỗ lực để có hiệu lực phù hợp với ý định của Điều khoản và Điều kiện như được phản ánh trong điều khoản, và các quy định khác của Điều khoản và Điều kiện sẽ vẫn có hiệu lực.

13.6 Bất kỳ liên kết bên ngoài đến các trang web của bên thứ ba trên trang web đều được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web này không được chúng tôi kiểm soát theo bất kỳ cách nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các trang web khác này, bao gồm mọi nội dung được cung cấp trên chúng. Bạn có thể truy cập các trang web như vậy và tự chấp nhận rủi ro.Bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật tại BP Remit và chúng tôi làm việc chăm chỉ, sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến nhất, để đảm bảo thông tin của bạn được bảo mật. Dịch vụ BP Remit là một cách an toàn và thuận tiện để gửi tiền cho bạn bè và gia đình và cho những người khác mà bạn tin tưởng.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi gửi tiền cho bất kỳ ai mà bạn không biết rõ. Cụ thể, bạn nên rất thận trọng với các giao dịch hoặc ưu đãi có vẻ quá tốt - chúng có thể là lừa đảo. Nếu bạn biết bất kỳ ai hoặc bất kỳ thực thể nào đang sử dụng Dịch vụ không phù hợp, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Tương tự, nếu bạn nhận được bất kỳ email nào, có ý định gửi từ BP Remit, mà bạn nghi ngờ có thể là email "lừa đảo" (giả mạo), vui lòng chuyển tiếp email cho chúng tôi theo email customerservice@bpremit.com.


Thông tin liên lạc

Câu hỏi, thông báo và yêu cầu hoàn lại tiền hoặc thông tin chi tiết nên gửi đến BP Remit, như sau:

trực tuyến tại https://www.bpremit.com/contact-us

qua email tới customerservice@bpremit.com;

qua số điện thoại +44 (0)20 7872 5751;

hoặc qua đường bưu điện tới: BP Remit, Attn: Customer Service, BP REMIT Ltd, 1 Northumberland Avenue, Office 313,Trafalgar Square, London, WC2N 5BW